Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de l’Hospital Universitari Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 2 de dia 4 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 2 de desembre de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

El lloc de treball serà al Servei de Gestió Econòmica de l'Hospital Universitari Son Espases.

Funcions

Té assignades les funcions pròpies de la categoria i les següents:

1. Elaborar l'informe de despesa mensual de Capítol 2.

Extracció de dades que s'han d'enviar a la Unitat de Control de Gestió:

 • Despesa del mes de SAP.
 • Fitxer de periodificació: detall de contractes periodificats per centre de cost (electricitat, gas, aigua, telefonia, neteja, manteniment equips assistencials i no assistencials, llenceria, etc.).
 • Fitxer de despesa de concerts sanitaris.

2. Elaborar les respostes de reclamació d'interessos de demora i transmetre-les a la UID de l'IB-Salut.

Comprovació del principal i dels interessos reclamats:

 • Localització de les factures reclamades.
 • Identificació de factures cedides i/o endossades.
 • Certificació de contractes.
 • Anàlisi de la via de pagament de les factures.
 • Càlcul dels interessos de demora.
 • Marcatge a SAP de les factures reclamades.
 • Certificació d'origen i temps.
 • Redacció nota interna/informe a Serveis Centrals.
 • Resposta a les sol·licituds de proves documentals durant el transcurs del procediment judicial.
 • Contestació a les al·legacions i/o aclariments dels nostres informes.

3. Totes les funcions que li siguin encomanades en l'àmbit de les seves competències.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix i prestar servei a l'Hospital Universitari Son Espases.
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o d'una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual exerceix la plaça fixa.
 • Tenir la titulació oficial de grau o una enginyeria tècnica d'una diplomatura universitària, una arquitectura tècnica, formació professional de tercer grau (o equivalent).
 • Tenir els coneixements de llengua catalana que exigeix la Llei 4/2016, de 6 d'abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud és de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

[Font: BOIB núm. 2. 04/01/2022]

[Foto: Infosalut / Administració Hospital Comarcal d'Inca / CC BY-NC-SA 4.0]