Categoria: Recursos humans

Es creen noves categories de personal estatutari a l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Resolució del subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de desembre de 2021 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

El 20 d'octubre de 2021, la consellera de Salut i Consum va ordenar l'inici de l'expedient per elaborar el decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.

Se sotmet a informació pública el projecte de decret pel qual es creen noves categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, i posar-lo a disposició de les persones interessades a les dependències de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (carrer de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma), al web http://salut.caib.es i al Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.

S'estableix el termini per a la informació pública en 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Es disposa que les al·legacions s'han de presentar a les dependències de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears o per qualsevol de les vies que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015 (les quals s'han d'adreçar a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals).

S'habilita la possibilitat de presentar-hi al·legacions telemàticament per mitjà de l'apartat "Participació en l'elaboració de normativa" del Portal de Participació Ciutadana durant el termini establert, de conformitat amb l'article 34.2.f de la Llei 3/2003, i determinar que sempre que en les al·legacions presentades telemàticament figuri la identificació de la persona o de l'entitat que les presenta s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa, encara que no constin en el registre d'entrada electrònic de l'Administració de la comunitat autònoma. A aquest efecte, el funcionari de l'òrgan competent de la tramitació del procediment normatiu que les rebi electrònicament ha d'expedir una diligència sobre les al·legacions presentades.

[Font: BOIB núm 5. 8/01/2022]

[Foto: Infosalut / Servei de Salut de les Illes Balears / CC BY-NC-SA 4.0]