Categoria: Recursos humans

Es declara d'interès públic l'exercici d'un segon lloc de feina en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 7 de dia 11 de gener de 2022, s'ha publicat l'acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual es declara d'interès públic l'exercici d'un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A les Illes Balears hi ha un dèficit estructural de professionals sanitaris. Aquest dèficit s'agreujarà en els pròxims anys a causa del progressiu envelliment de tots els col·lectius de professionals, a això cal sumar altres factors afegits, com són la incidència del factor insular, especialment significatiu a Menorca, Eivissa i Formentera, així com la disminució de l'afluència de professionals sanitaris estrangers i el notable fraccionament de les especialitats mèdiques, amb un sistema d'especialització de la professió poc flexible.

Aquesta situació impacta també en els serveis socials, atès que l'envelliment de la població i la pèrdua d'autonomia que comporta, així com el canvi del model familiar, han fet que la majoria de persones ingressades en les residències assistides gestionades per les diverses administracions públiques requereixin més atenció assistencial, circumstància que origina un augment en la demanda de professionals sanitaris.

D'altra banda, cal tenir en compte que en el nostre sistema sanitari públic operen també entitats privades concertades, així com entitats privades que han subscrit un conveni singular, sense oblidar les entitats col·laboradores de la Seguretat Social, tot tenint en compte que el legislador considera activitat pública l'activitat sanitària que en aquestes entitats es du a terme.

D'acord amb tot això, els professionals sanitaris que ja presten serveis en el sistema sanitari públic de les Illes Balears suposen un alt valor afegit que cal aprofitar a l'efecte d'enriquir el sistema, creant sinergies que els proveïdors de serveis sanitaris públics han d'aprofitar en benefici dels ciutadans.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 10 de gener de 2022, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Objecte i àmbit d'aplicació

a) Aquest Acord té per objecte declarar d'interès públic l'exercici de dos llocs de feina en el sector sanitari i/o sociosanitari públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) D'acord amb l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, es consideren activitats sanitàries i sociosanitàries públiques les que s'exerceixin en totes les administracions públiques de les Illes Balears i en els organismes i entitats que integren el seu sector públic instrumental, i s'hi entenen també compreses les que duen a terme les entitats privades que han subscrit un concert o un conveni singular de vinculació, així com les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

c) L'àmbit subjectiu d'aquest Acord s'estén a tots els professionals sanitaris sigui quina sigui la seva vinculació jurídica (estatutària, funcionarial o laboral) per a l'ingrés de la qual s'exigeixi la titulació que preveuen els articles 2 i 3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

Règim Jurídic

a) Per a l'exercici de la segona activitat és indispensable l'autorització prèvia i expressa de compatibilitat, la qual no pot representar una modificació de la jornada de treball ni de l'horari dels dos llocs, de manera que l'autorització es condiciona al compliment estricte en ambdós.

b) La segona activitat que estigui emparada en la declaració d'interès públic que és l'objecte d'aquest Acord només es pot prestar en règim laboral, amb un màxim de 20 hores setmanals i amb una durada determinada, d'acord amb les condicions que estableix la legislació laboral.

c) Per raons d'interès especial per al servei, s'autoritza que se superin els límits retributius que estableix l'article 7.1 de la Llei 53/1984.

[Font: BOIB núm. 7.07/01/2022]

[Foto: Cirurgia Hospital Comarcal d'Inca]