Categoria: Recursos humans

Designació del lloc de Coordinador Mèdic del SUAP de Formentera

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 8 de dia 13 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, del lloc de Coordinador Mèdic del Servei d’Urgències d’Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P.), de l’Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

S'adjudica la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de Coordinador Mèdic del Servei d'Urgències d'Atenció Primària de Formentera (S.U.A.P), de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera al Senyor Alfredo Barber Cabanilles.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució.

[Font: BOIB núm. 8. 13/01/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]