Categoria: Recursos humans

Admesos i exclosos del procediment d'una plaça de Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l'Hospital Comarcal d'Inca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 8, de dia 13 de gener de 2022, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal d’ una plaça de Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l’Hospital Comarcal d’Inca

S'aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de  Tècnic de Gestió de Sistemes i Tecnologies de la informació de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Comarcal d’Inca.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

[Font: BOIB. Núm. 08. 13/01/2021]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]