Categoria: Recursos humans

Convocatòria de concurs oposició per cobrir places de personal estatutari fix de tècnic/a mitjà/na sanitàri/a en cures auxiliars d’infermeria

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 9, de dia 15 de gener de 2022, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de gener de 2022 per la qual es modifica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 por la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria, se publica la llista de persones incloses en la segona crida de l’examen i es fixa la data i la seu de la prova.

S'aprova la modificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria amb la finalitat d'incorporar les 82 noves places corresponents a l'esmentada categoria creades en virtut de l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021.  

Es disposa l'increment del nombre de places convocades, de manera que la xifra total de places vacants a cobrir pel concurs oposició convocat queda fixada en 731 places, d'acord amb la distribució següent:

  • 696 places per al torn lliure, 49 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sens perjudici que s'hagi d'acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
  • 35 places per al torn de promoció interna, 3 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sens perjudici que s'hagi d'acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.

S'aprova la publicació de la llista de persones que han de participar en la segona crida de l'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria, que figura a l'annex d'aquesta resolució.

S'estableix i fer pública la data i lloc de la segona crida de l'exercici de la fase d'oposició, que es realitzarà el pròxim dia 6 de febrer, a les 10.00 hores, a les següents seus:

  • Mallorca: Edifici Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7.5. CP 07112 Palma.
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703 Maó.
  • Eivissa i Formentera: Hospital Can Misses. Carrer Corona, s/n. CP 07800 Eivissa.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

[Font: BOIB núm. 9. 15/01/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]