Categoria: Recursos humans

Adjudicació de places de la categoria de infermer/a de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 9, de dia 15 de gener de 2022, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 per la qual s’adjudica pel procediment de promoció interna temporal, 4 places de la categoria de infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

  1. El 14 de desembre de 2022, es va publicà en el BOIB nº 171 la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de desembre de 2021 por la qual es va convocà, pel procediment de promoció interna temporal, 4 places de la categoría de infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.
  2. El 3 de gener del 2022 es va publicà la llista provisional d'admesos i exclosos, i es va concedir un termini de 5 dies hàbils per formular al·legacions i per subsanar les deficiències en les sol·licituds.
  3. La Comissió de selecció es va reunir el dia 12 de gener de 2022 per fer la baremació definitiva dels mèrits dels aspirants.
  4. El 12 de gener de 2022 es va publicà el llistat definitiu de mèrits dels candidats de la esmentada resolució.

S'adjudiquen les places de la categoría de infermer/a de de la plantilla orgànica de l'Hospital Universitari Son Llàtzer a:

  • Mónica Muñoz Navarro.
  • Araceli Molina Henares.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

[Font: BOIB núm. 9. 15/01/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]