Categoria: Recursos humans

Convocatòria de procediment de lliure designació d'un lloc de treball de Supervisor/a de Consultes Externes de l’Hospital Mateu Orfila.

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 13, de dia 25 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a de Consultes Externes de l’Hospital Mateu Orfila.

La denominació del lloc a cobrir és: Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de Consultes Externes de l'Hospital Mateu Orfila.

Tindrà les responsabilitats previstes en l'article 26 del Reial Decret 521/1987, de 15 d'abril, pel qual s' aprova el reglament d'hospitals.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d' acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

[Font: BOIB núm. 13. 25/01/2022]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]