Categoria: Recursos humans

Es convoca una plaça del grup administratiu per a l'Hospital de Manacor

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 40 de dia 22 de març de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 17 de març de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1), de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor.

Funcions 

Les funcions assignades són les pròpies de la categoria, però mentre duri l'assignació al Servei de Manteniment de l'Hospital de Manacor també ha d'exercir les funcions següents:

 • Gestió diària de les incidències i avisos d'avaria dels diferents contractes de servei.
 • Gestió diària de les peticions i sol·licituds de pressuposts.
 • Gestió diària de les comandes de material – SAP.
 • Gestió diària de les Peticions d'Autorització de Despesa – PAG.
 • Seguiment mensual dels preventius i tecnicolegal de manteniment general i electromèdic.
 • Seguiment setmanal de consums i lectures energètiques.
 • Seguiment setmanal de l'estat de les incidències obertes en relació amb les comandes pendents.
 • Implementació d'altes i baixes, seguiment i control documental de l'inventari d'immobilitzat segons el circuit AF.
 • Gestió de les alertes de productes sanitaris.
 • Control documental de les obsolescències d'equips.
 • Contacte i gestions administratives amb proveïdors i serveis tècnics.
 • Programació de l'agenda i calendari del Servei.
 • Altres funcions que li encomanin els seus responsables o els directius de la Gerència o el Servei de Salut.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei en la Gerència de l'Hospital de Manacor.
 • Pertànyer a grups de classificació inferiors o a diferents categories o especialitats del mateix grup que el lloc al qual s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ocupa la plaça fixa.
 • Tenir la titulació oficial de batxiller o de formació professional grau superior.
 • Tenir els coneixements de català que exigeix la Llei.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació consultau aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB. 22/03/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]