Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de treball de cap de secció de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de Son Llàtzer

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 54 de dia 23 d'abril de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 d’abril de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de treball de cap de secció de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits

 • Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina o estar en condicions d'obtenir-la dins del termini per presentar sol·licituds.
 • Acreditar els coneixements de llengua catalana del nivell B2.
 • Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups A1, A2 o C1.
 • Les persones participants han d'estar en situació de servei actiu o de reserva de plaça, i prestar servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut
 • Han d'haver prestat servei per un termini mínim de dos anys en centres i institucions dels serveis de salut de les comunitats autònomes o serveis sanitaris gestionats per òrgans o organismes dependents de l'Administració General de l'Estat que tenguin implantat el programa informàtic SAP Sector Públic de Recursos Humans.
 • Han d'acreditar un mínim de dos anys d'experiència professional en temes relacionats amb les característiques del lloc que es convoca: provisió de places, selecció, promoció interna, carrera professional, mobilitat interna, formació continuada, gestió d'agressions, gestió de conflictes per assetjament sexual o violència de gènere, plans d'igualtat i també una experiència mínima de dos anys en la utilització dels programes SAP Sector Públic de Recursos Humans i del programa Recursos Humans del Servei de Salut de les Illes Balears per a la gestió de la formació continuada.

Funcions 

 • Planificar, organitzar, gestionar i controlar la feina de la secció, en coordinació amb el cap del Servei de Recursos Humans de la Gerència.
 • Realitzar els estudis que la Gerència o d'altres òrgans que depenguin d'ella li encomanin que estiguin relacionats amb la plantilla orgànica autoritzada, així com gestionar i controlar les modificacions de plantilla que es considerin necessàries.
 • Planificar, organitzar, gestionar i controlar les convocatòries que siguin necessàries per dotar d'estabilitat a la plantilla de professionals de la Gerència: coordinar i controlar els processos de concursos oposició, interinitats, nomenaments de llarga durada, entre d'altres, preveient les repercussions entre el personal temporal de la Gerència, així com realitzar els informes que siguin necessaris a les persones responsables dels serveis.
 • Planificar, organitzar, gestionar i controlar les convocatòries adients per proveir els llocs de prefectura que siguin necessaris.
 • Planificar, organitzar, gestionar i controlar les convocatòries de mobilitat interna d'acord amb els acords vigents.
 • Planificar, organitzar, gestionar i controlar les convocatòries de promocions internes temporals que calguin segons les necessitats de la Gerència.
 • Planificar, organitzar, gestionar i controlar la formació continuada del personal de Gestió de la Gerència.
 • Controlar els processos de convocatòries de concursos de trasllats preveient les repercussions en el personal temporal de la Gerència i realitzar els informes necessaris per a les persones responsables dels serveis.
 • Dirigir, organitzar, gestionar i controlar els processos de gestió de la carrera professional.
 • Organitzar, gestionar i controlar les polítiques d'igualtat en coordinació amb els Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Gestionar la informació relativa a les agressions als professionals de l'hospital i acompanyar o guiar al personal agredit en totes les gestions que siguin necessàries.
 • Gestionar les activitats de prevenció de l'assetjament sexual o violència de gènere, així com gestionar els possibles conflictes que s'emmarquin dins d'aquest àmbit.
 • Realitzar enquestes i qualsevol classe de petició d'informació relacionada amb el seu àmbit d'actuació.
 • Organitzar, gestionar i controlar les actuacions necessàries relacionades amb l'activitat de la Inspecció de Treball.
 • Definir i elaborar els procediments que es donen en el marc de la gestió dels recursos humans i que tenguin repercussió dins del seu àmbit d'actuació.
 • ​Coordinar la informatització de les sol·licituds a Recursos Humans amb l'Àrea d'Informàtica, així com altres projectes d'informatització que puguin sorgir.
 • Assessorar els òrgans competents en la resolució dels recursos administratius i les reclamacions que afectin les àrees de la seva responsabilitat.
 • Assessorar la Gerència i a la Direcció en l'àmbit de la seva responsabilitat.
 • Ser la persona interlocutora amb la representació legal dels treballadors de la Gerència en els temes de l'àmbit de la seva responsabilitat.
 • Assistir com a representant de l'Àrea de Gestió a la Comissió de Personal Especialment Sensible i realitzar les actuacions derivades d'aquesta representació.
 • Coordinació i control de l'Àrea de Prestacions de Recursos Humans (excedències, reduccions de jornada, comissions de servei, acció social, etc.), així com del personal que desenvolupa les seves activitats en aquest àmbit.
 • Organitzar, dirigir i supervisar la feina del personal a càrrec seu.
 • Responsabilitzar-se de la formació en el lloc de feina del personal a càrrec seu. Així mateix, responsabilitzar-se que el personal de la seva secció conegui tots els procediments de gestió relacionats amb el seu àmbit d'actuació i que desenvolupi la seva feina en consonància amb les pautes definides en aquests processos.
 • Substituir al cap del Servei de Recursos Humans durant les seves absències.
 • Qualsevol gestió que li encomani el director gerent, el director de Gestió i Serveis Generals o el cap del Servei de Recursos Humans de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 54. 25/04/2022]

[Foto: Chixoy / Hospital Son Llàtzer / CC BY-SA 3.0]