Categoria: Recursos humans

Bases i convocatòria per a la formació d’una borsa de personal laboral tècnic en atenció sociosanitària per a l'Ajuntament de Sa Pobla

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 54 de dia 23 d'abril de 2022, s'han publicat les bases i la convocatòria per a la formació d’una borsa de personal laboral tècnic en atenció sociosanitària, aprovades per acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Sa Pobla, en sessió de dia 12 d’abril de 2022.

Funcions 

 • Les corresponents a cuidador/a, gericultors i categories professionals assimilables, ajuda a domicili o en institucions socials i assistència personal.
 • Funcions d'atenció a la persona: higiene i cura del cos, vestir, despullar, donar de menjar, posar al llit, aixecar del llit i canvis posturals; cura de la higiene del llit i de la roba personal; control de la medicació i de l'alimentació; cura dels infants en casos de: absència o malaltia d'algun progenitor, acompanyaments a l'escola, organització del lleure, seguiment de salut, ensenyar hàbits, etc.; acompanyaments als serveis mèdics, gestions vàries, compres, etc.; suport als cuidadors, suplint, ajudant, motivant, proporcionant descans i alliberament de temps de la família; ajuda en l'organització de la compra i preparació dels àpats.
 • Altres funcions relacionades amb el seu lloc de treball i encomanades pels Òrgans Municipals competents.

Requisits

 • Estar en possessió d'una de les següents titulacions o certificats de professionalitat:

  • La titulació de tècnic en atenció a persones en situació de dependència que estableix el Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre.
  • El títol de tècnic en cures auxiliars d'infermeria que estableix el Reial decret 546/1995, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent a aquesta titulació.
  • El títol de tècnic en atenció sociosanitària que estableix el Reial decret 496/2003, de 2 de maig, pel qual s'estableixen aquest títol i els corresponents ensenyaments comuns.
  • El certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, regulat pel Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost, pel qual s'estableixen dos certificats de professionalitat de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat que s'inclouen en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat.
  • El certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària en el domicili regulat pel Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost.
  • La titulació oficial de formació professional de tècnic en integració social o altres titulacions equivalents que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social i es fixen els seus ensenyaments mínims.
 • Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana corresponent al Nivell B1.
 • Estar en possessió del permís de conduir tipus B.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per la presentació d'instàncies serà de deu dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació d'aquestes bases en el BOIB.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 54. 23/04/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]