Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Sant Agustí - Cas Català

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 66, del 21 de maig de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Sant Agustí-Cas Català.

Requisits 

  • Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups C1 i C2 que, en la data de la publicació d'aquesta resolució, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
  • Han de ser membres de l'Equip d'Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Sant Agustí-Cas Català.
  • Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina o estar en condicions d'obtenir-la dins del termini per presentar sol·licituds.
  • Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2 per al grup C1, i del nivell B1 per al grup C2.

Funcions

La persona que obtengui el lloc dependrà de la persona titular de la Direcció de la ZBS de Sant Agustí-Cas Català i desenvoluparà les funcions de responsable d'Admissió d'aquesta ZBS, entre les quals es troba la d'encarregar-se de dirigir i coordinar les activitats del personal administratiu integrat en l'EAP i efectuar els informes que li siguin requerits per la Direcció de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, a més de les pròpies com a cap d'equip.

Termini de presentació de sol·licituds

Aquesta sol·licitud s'ha de presentar en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 66. 21/05/2022]

[Foto: CS Muro Marines]