Categoria: Recursos humans

Es convoca un concurs per cobrir el lloc de feina de cap de grup de Coordinació Administrativa dels Serveis Centrals del Servei de Salut

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 107, de dia 13 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució del director d’àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca el procediment per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap de grup de Coordinació Administrativa de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

Requisits

 • Poden participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis i el personal funcionari de carrera dels subgrups C1 i C2 que en la data de la publicació de la convocatòria estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei en una institució sanitària del Sistema Nacional de Salut.

 • Titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina (o estar en condicions d'obtenir-la dins el termini per presentar sol·licituds): Subgrup C1: batxillerat o formació professional de grau superior, o Subgrup C2: Educació Secundària Obligatòria o formació professional de grau mitjà.

 • Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2.

Funcions

La persona que obtengui el lloc de feina dependrà de la Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears i acomplirà les funcions pròpies de cap de grup de Coordinació Administrativa de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut, entre les quals les següents:

 • Coordinació i seguiment de la tramitació dels temes que s'hagin d'elevar al Consell de Govern i tramesa de certificats i acords.
 • Coordinació, seguiment i tramesa dels informes preceptius de la Direcció General de Pressuposts per a la tramitació d'expedients.
 • Coordinació i seguiment dels requisits de documentació per a les auditories de la Intervenció General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Sindicatura de Comptes.
 • Coordinació i seguiment dels requisits d'informació de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió Contractual.
 • Coordinació i seguiment del procediment de declaració d'interès autonòmic per a les inversions de les obres i infraestructures.
 • Coordinació i seguiment del tràmit d'expedients en la fase de fiscalització prèvia limitada amb la Intervenció General.
 • Coordinació i seguiment del tràmit d'autoritzacions prèvies per a la tramitació d'expedients de contractació administrativa.
 • Coordinació i seguiment de l'aprovació dels plecs de prescripcions tècniques dels expedients tecnològics per la Comissió Superior d'Informàtica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Seguiment, tramitació i trasllat d'expedients per obtenir finançament del Fons Europeu.
 • Gestió del Registre VALIB d'entrades i sortides de documentació. Suport en el seguiment i la distribució de notificacions i documentació del registre electrònic (REGWEB i DEHú Red SARA).
 • Relacions amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les seves entitats per al seguiment i l'impuls dels diferents temes de la Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa.
 • Assistència i suport a la Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa.

Termini de presentació de sol·licituds

Els aspirants han de presentar la sol·licitud en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà a la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 107. 13/08/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]