Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça del grup de gestió de la funció administrativa de l'Hospital Can Misses

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 108, de dia 16 d'agost de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses.

Es convoca una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) de la plantilla orgànica de l'Hospital Can Misses d'Eivissa, que està vacant i sense ocupar, adscrita inicialment a la Direcció de Gestió (Servei de Recursos Humans), però qui l'ocupi pot ser destinat/a posteriorment a una altra unitat o servei.

Funcions

Té assignades les funcions pròpies de la categoria, però mentre duri l'assignació al Servei de Recursos Humans (RH), també ha d'exercir les funcions següents:

 • Aplicació del procediment administratiu a les resolucions i comunicacions dels empleats.
 • Redacció d'informes, oficis i notes internes sobre procediment administratiu.
 • Elaboració de resolucions a reclamacions d'empleats conforme al procediment administratiu.
 • Gestionar i tramitar els assumptes del personal estatutari i tramitar expedients en matèria de gestió de personal.
 • Confeccionar, tramitar, publicar i gestionar convocatòries en matèria de personal.
 • Preparació i enviament d'expedients contenciós-administratius.
 • Gestió, tramitació i seguiment d'expedients de RH sobre situacions administratives.
 • Interacció amb el Departament de Control de Gestió i coordinació de nous projectes del Servei.
 • Suport i explotació de dades i sistemes d'informació en l'àmbit de gestió econòmica-pressupostària.
 • Atenció a reclamacions del personal.
 • Realitzar reunions de coordinació amb Assessoria Jurídica en relació amb els seus expedients.
 • Exercir funcions de suport i recerca de jurisprudència, doctrina, etc., sobre situacions administratives i permisos i matèries relacionades amb els RH.
 • Assistència i suport al Servei de RH en totes les qüestions de gestió de personal.
 • Altres funcions pròpies de la seva categoria que li siguin assignades pels responsables del Servei o Direcció.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei a l'Hospital Can Misses d'Eivissa. Si la convocatòria es declara deserta perquè no s'hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a què s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ocupa la plaça fixa.
 • Tenir la titulació universitària oficial de grau, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, formació professional de 3r grau.
 • Tenir els coneixements de català de nivell B2.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a presentar sol·licituds és de vint dies naturals a comptar des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 108. 16/08/2022]

[Foto: Govern de les Illes Balears]