Categoria: Recursos humans

Convocatòria de tres places vacants d’infermera d’urgències per la Unitat de Transport Pediàtric

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 129, de dia 4 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Gerència d’Atenció a Urgències 061 de 30 de setembre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, tres places vacants d’infermera d’urgències d’Atenció Primària per la Unitat de Transport Pediàtric de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció a Urgències 061.

Funcions

Tenen assignades les funcions pròpies de la categoria; així mateix, mentre duri l'assignació també ha d'acomplir les funcions següents:

 • Realitzar la valoració infermera del nounat i nen crític durant l'assistència i trasllat: valoració física, identificar constants fisiològiques pròpies de cada edat, valoració neurològica (escala Glasgow modificada, escala Ramsay).
 • Identificar els principals signes i símptomes d'alarma que requereixen aplicar cures d'infermeria de manera immediata i eficaç en el nen nounat i pediàtric crític.
 • Aplicar tècniques d'estabilització respiratòria, hemodinàmica, neurològica i tèrmica durant l'assistència i trasllat sanitari terrestre o aeri: Ajuda al maneig avançat de la via aèria en el pacient crític pediàtric i neonatal. Aplicar cures d'infermeria que permetin la permeabilitat de la VA (aspiració de secrecions, manteniment de la fixació IOT, detecció precoç de signes d'alarma i complicacions del pacient sotmès a ventilació mecànica: secrecions, extubació, pneumotórax, etc. Preparació material IOT i altres dispositius de ventilació (ML).
 • Administració O2 a través de màscares, aerosolteràpia, cànules d'O2. Cures d'infermeria al pacient amb VMNI.
 • Disposar de les habilitats i coneixements sobre l'accés venós: canalització, fixació i manteniment de vies venoses, tant a escala perifèrica (palomitas, angiocatèter perifèric). Fixació i manteniment de via venosa central (femoral, jugular, subclàvia) i umbilical (arterial i venosa). Ús de la intraòssia.
 • Obtenció de mostres biològiques: punció venosa, capil·lar o a través de catèter, sigui arterial o venosa, hemocultius, gasometria, urinocultius, aspirat bronquial, etc.
 • Disposar de coneixements i habilitats sobre la preparació, ús i administració de fàrmacs en edat pediàtrica i neonatal. Maneig de perfusions d'infusió contínua (sedoanalgèsia, drogues vasoactives, etc.).
 • Instauració de sondes nasogàstriques o orogàstriques, vesicals. Control diüresis, sueroteràpia, mesures de termoregulació.
 • Usar tècniques que prevenguin la infecció nosocomial: rentada de mans, higiene personal, mesures de protecció, ús de màscares i guants, tècniques de neteja i desinfecció.
 • Conèixer els algorismes i recomanacions de SVB i SVA en edat pediàtrica i neonatal. Aplicar cuidats post-ressuscitació inicial durant l'assistència i trasllat.
 • Maneig i ús dels aparells electromèdics i de la incubadora de transport: Monitor multiparamètric; Respirador: coneixerà el significat dels paràmetres dels respiradors pediàtric i neonatals, així com el seu maneig fonamental (calibratge, modificació de paràmetres, muntatge de tubuladures, ús d'òxid nítric, teràpia d'alta freqüència); Bombes d'infusió; Desfibril·lador; Gasòmetre; Pulsioxímetre, capnògraf.
 • Maneig adequat del material d'immobilització disponible en la UTPB per al trasllat de pacient politraumàtic pediàtric: collar ortopèdic, fèrules d'immobilització, matalàs de buit, dama de elche, tauler espinal o llitera de pales.
 • Conèixer les alteracions fisiopatològiques que es produeixen en el pacient pediàtric i neonatal crític a conseqüència de sotmetre'ls a un transport sanitari terrestre/aeri: acceleració/desceleració, sorolls, vibracions, canvis de temperatura, disponibilitat d'O2, canvis de volum de gasos, etc. 

Característiques de la plaça

El lloc i el centre de treball serà la Unitat de Transport Pediàtric (UTPB) de la Gerència d’Atenció a Urgències 061.

A les persones seleccionades se'ls expedirà un nomenament de personal estatutari en la modalitat de promoció interna temporal d'una plaça d'infermera d'urgències d'Atenció Primària (grup A, subgrup A2) que està vacant.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix i prestar servei a la Gerència d’Atenció a Urgències 061. Si la convocatòria es declara deserta perquè no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències.
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ocupa la plaça fixa.
 • Tenir la titulació oficial de grau d'infermeria o bé la diplomatura universitària d'infermeria o ajudant tècnic sanitari.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 129. 04/10/2022]

[Foto: SAMU 061]