Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de feina de la prefectura de secció de Microbiologia de l’Hospital Can Misses

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 143, de dia 5 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, mitjançant la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de prefectura de secció de Microbiologia de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Requisits

Podran participar en aquesta convocatòria facultatius i facultatives amb nomenament com a personal estatutari fix que ostentin plaça en l'especialitat de Microbiologia en les Institucions Sanitàries Públiques del Sistema Nacional de Salut, així com facultatius i facultatives amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat esmentada.

No obstant això, podrà participar en la present convocatòria el personal estatutari interí que compleixi amb els requisits establerts en els paràgrafs anteriors, a excepció del caràcter de personal estatutari fix, a fi que, de forma subsidiària, les candidatures presentades per aquest personal puguin ser valorades.

Serà requisit indispensable haver prestat serveis en l'especialitat de Microbiologia en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut o de la Unió Europea, per un període mínim de dos anys. En el seu cas, se sumaran els períodes d'exercici de plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals. Es comptabilitzaran com un només els períodes de temps en què, si escau, s'hagi exercit simultàniament en més d'una plaça.

Sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 143. 05/11/2022]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]