Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de supervisor/a d’Àrea de Qualitat de Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 154, de dia 26 de novembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a d’Àrea de Qualitat.

Requisits

Els requisits s'han de complir en la data de publicació de la convocatòria:

 • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2.
 • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
 • Tenir els coneixements de llengua catalana que exigeix la Llei 4/2016, de 6 d'abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.
 • En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en la categoria d'infermeria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció d'aquesta categoria no estan obligades a acreditar – com requisit – el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí que ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyala en aquesta convocatòria.

Aspectes que es valoraran

 • Participació en comissions hospitalàries per oferir suport tècnic en la gestió de projectes. Administració i manteniment del registre de la base de dades de la participació dels professionals en els grups de millora de gestió de la qualitat (comissions hospitalàries, comitès assistencials i grups de treballs).
 • Coordinació de les visites d'avaluació de l'Acreditació Sanitària, d'acord amb el Decret 46/2012, d'1 de juny, pel qual es regula el marc de qualitat dels centres, serveis i establiments sanitaris, es crea la comissió autonòmica d'acreditació dels centres sanitaris de les Illes Balears i s'aprova el Programa d'Acreditació d'Hospitals. Resposta a les esmenes i justificació dels estàndards del Programa d'Acreditació d'Hospitals.
 • Tramitació dels procediments administratius per renovar o iniciar l'activitat assistencial relacionada amb trasplantaments d'òrgans, teixits, cèl·lules i reproducció humana assistida.
 • Suport tècnic als Sistemes de Gestió de Qualitat: Servei de Transfusió (Norma CAT); Farmàcia (Norma ISO 9001); Unitat de Reproducció Humana Assistida (Legislació Específica); Trasplantament d'Òrgans i Teixits (Legislació Específica); Trasplantament de Cèl·lules Progenitores (Norma JACIE); Servei d'Urgències d'Adults (Norma SEMES); Laboratoris Clínics (UNE 15189).
 • Validació dels documents de consentiment informat de la Gerència, d'acord amb la Guia de Consentiment Informat del Servei de Salut.
 • Administració, gestió i manteniment del gestor documental de la Gerència.
 • Participació activa en la consecució dels objectius del Servei i de l'Hospital quant als objectius estratègics de qualitat assistencial.

Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria.

Documentació

Els aspirants han de presentar amb la sol·licitud la documentació que es relaciona a continuació:

 • Currículum professional del candidat: Els requisits i els mèrits inclosos en el currículum s'han d'acreditar amb la presentació del document original que s'escanejarà en el moment del Registre.
 • Projecte Tècnic de Gestió i Organització de l'Àrea Assistencial: Aquest document s'ha de presentar al cap de sis mesos transcorreguts des de la data de la presa de possessió de la plaça en suport informàtic (CD-ROM), així com un exemplar en format PDF amb una extensió màxima de 50 fulls en una sola cara adreçat a la Direcció d'Infermeria, aquest projecte serà avaluat a l'any de la seva implementació.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 154. 26/11/2022]