Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 8, de dia 17 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Mateu Orfila.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari)
  • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
  • Tenir els coneixements de llengua catalana (B2) que exigeix la Llei 4/2016, de 6 d'abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública. En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar – com requisit – el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí que el puguin acreditar els serà valorat com un mèrit, en els termes que s'assenyala en aquesta convocatòria.

Documentació 

Els candidats han de presentar:

  • Sol·licitud
  • El seu curriculum vitae degudament acreditat. L'acreditació dels mèrits s'ha de fer mitjançant la corresponent documentació.
  • Projecte tècnic de gestió i organització de la Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 8. 17/01/2023]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]