Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de cap de secció de Carrera Professional dels Serveis Centrals del Servei de Salut

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 9, de dia 19 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució del director d’àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca el procediment per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap de secció de Carrera Professional de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Requisits

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tenir reconegut aquest dret per mitjà d'una norma legal.
 • Tenir un nomenament com a personal estatutari fix que, en la data de publicació d'aquesta convocatòria, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de servei de reserva de lloc i presti servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.
 • També poden participar en les convocatòries de llocs de treball el personal funcionari de carrera que, a la data de la publicació d'aquesta convocatòria, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de servei de reserva de lloc i presti servei a qualsevol Administració Pública.
 • Titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina (o estar en condicions d'obtenir-la dins el termini per presentar sol·licituds): Subgrup A1: llicenciatura o grau; Subgrup A2: diplomatura o grau; Subgrup C1:  batxillerat o formació professional de grau superior.
 • Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2

Requisits específics

 • Experiència, acreditada documentalment, en el maneig del sistema d'informació SAP RH-Mòdul Carrera Professional; Dades Administratives; Revisió de dades retributives.
 • Acreditar experiència professional en tasques d'exercici professional com: convocatòria de processos ordinaris i extraordinaris de carrera professional, regularització dels nivells de carrera, resolucions d'homologació de carrera, seguiment de les sentències i planificació del pla de millora del Servei de Carrera.
 • Presentació d'un projecte de gestió i organització relacional amb les funcions del lloc de treball i els objectius del Servei.

Funcions del lloc de feina

 • Control d'entrades, notificacions electròniques, sol·licitud de certificats, homologacions, reclamacions...
 • Atenció telefònica als usuaris.
 • Control documental del Servei de Carrera Professional.
 • Expedició de certificats de nivell de carrera professional i notificació d'aquests a través de l'eina Notifica.
 • Regularització de nivell de carrera i preparació de regularitzacions acumulades per a publicació en Rolsac i comunicació a les diverses gerències del Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Actualització i consulta de dades administratives de carrera professional de SAP (regularitzacions, homologacions, actualització de dades de les sentències judicials).
 • Homologacions de carrera. Elaboració de resolucions d'homologació de carrera i preparació per a signatura de la Direcció General. Comunicació de resolucions a les gerències, control de recepció d'aquestes als interessats.
 • Publicació d'edictes en BOIB de procediments administratius relatius a Carrera Professional.
 • Gestió del correu electrònic corporatiu de carrera professional.
 • Planificació del pla de millora del Servei de Carrera juntament amb la subdirecció (modificació de circuits, planificació...).
 • Coordinació amb el Servei de Retribucions del seguiment d'incidències i/o sentències i elaboració del pla de millora a curt termini.
 • Resolució d'incidències diverses.
 • Resolució de reclamacions administratives rebudes per part del personal en matèria de Carrera Professional.
 • Coordinació amb l'àrea de Contenciosos en matèria referent a Carrera Professional.
 • Maneig de les eines ofimàtiques: Regweb, Notifica, Rolsac, Valib, Edició edictes BOIB.
 • Qualsevol gestió que li encomani el director gerent, directora de Gestió o la Subdirecció de Gestió de Personal dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Sol·licituds

Els aspirants han de presentar la sol·licitud i el model de projecte de gestió i organització per mitjà del model publicat en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 9. 19/01/2023]

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]