Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de feina de cap de secció del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Manacor

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 14, de dia 31 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap de secció del Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital de Manacor.

Requisits 

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o equivalent.
 • Tenir el títol oficial corresponent que habiliti per a l'exercici professional de l'especialitat requerida per al lloc de feina.
 • A la present convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de català.
 • Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que tinguin una plaça en l'especialitat en la qual participin, i també els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera o laboral fix que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat de què es tracti.
 • És un requisit haver ocupat una plaça de l'especialitat de què es tracti durant un període no inferior a dos anys. 

Documentació a presentar

 • Document d'identitat (DNI o NIE).
 • Títol i nomenament, o contracte, de l'especialitat a la qual s'opta.
 • Projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial.
 • Historial professional, en el qual han de figurar com a mínim els apartats següents: Formació universitària; Formació especialitzada; Experiència professional en els àmbits assistencial i docent; Mèrits científics i d'investigació;  Nivells de coneixement de català acreditables; Altres activitats.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu, dirigida a l'òrgan convocant, ha de presentar-se en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 14. 31/01/2023]

[Foto: Hospital de Manacor]