Categoria: Recursos humans

Convocatòria dels llocs de Prefectura de Servei de Medicina Intensiva i de Medicina Interna de l'Hospital Can Misses

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 18, de dia 9 de febrer de 2023, s'han publicat dues resolucions de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per les quals es convoquen, pel sistema de lliure designació, els llocs de Prefectura de Servei de Medicina Intensiva i de Medicina Interna de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Requisits dels aspirants

  • Podran participar en aquesta convocatòria facultatius i facultatives amb nomenament com a personal estatutari fix que ostentin plaça en l'especialitat corresponent en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, així com facultatius i facultatives amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat esmentada. No obstant això, podrà participar en la present convocatòria, el personal estatutari interí que compleixi amb els requisits establerts a excepció del caràcter de personal estatutari fix, a fi que, de forma subsidiària les candidatures presentades per aquest personal puguin ser valorades.
  • Serà requisit indispensable haver prestat serveis en l'especialitat corresponent en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut o de la Unió Europea, per un període mínim de tres anys. En el seu cas, se sumaran els períodes d'exercici de plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals, encara que es comptabilitzaran com un sol els períodes de temps en els quals, si escau, s'hagi exercit simultàniament més d'una plaça.

Sol·licitud.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 18. 09/02/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]