Categoria: Recursos humans

Es convoca un lloc de feina de cap de servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica i dos de cap de secció del servei d’Anestèsia i Reanimació de Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 17, de dia 7 de febrer de 2023, s'han publicat les resolucions del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, per les quals es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, d'un lloc de feina de cap de Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica i dos de cap de secció del servei d’Anestèsia i Reanimació de Son Llàtzer.

Requisits

Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius i les facultatives amb nomenament com a personal estatutari fix que ocupin un lloc de feina en l'especialitat en què participin, i també els facultatius i les facultatives amb un nomenament de funcionari/a de carrera o laboral fix que prestin servei a hospitals de titularitat pública en l'especialitat de què es tracti.

Els participants, a més, han d'haver prestat serveis en l'especialitat de què es tracti durant un període mínim de tres anys.

Valoració

Per resoldre aquesta convocatòria es valoraran els aspectes següents:

  • El projecte tècnic de gestió de la unitat assistencial, que s'ha de defensar públicament davant de l'òrgan convocant, que pot estar acompanyat dels assessors que consideri oportú.
  • Els mèrits documentals aportats juntament amb la sol·licitud.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 17. 07/02/2023]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]