Categoria: Recursos humans

S'aproven les bases per a la selecció d'auxiliars de clínica per a la residència Reina Sofia de Muro

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 35, de dia 18 de març de 2023, s'ha publicat l'aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per la contractació laboral categoria auxiliar de clínica per a la Residència Reina Sofia de Muro.

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents requisits

  • Estar en possessió de la titulació acadèmica de Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria, Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària o equivalent. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent.
  • Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell B1.

Presentació d'instància

Les instàncies per participar en el concurs-oposició s'hauran de presentar dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB.

Per ser admesos i prendre part al procediment les persones aspirants hauran de presentar la següent documentació:

  • Instància emplenada d'acord amb el model normalitzat.
  • Còpia adverada o compulsada del DNI.
  • Còpia adverada o compulsada del certificat, títol o diploma de coneixement del nivell exigit de la llengua catalana.
  • Còpia adverada o compulsada de la titulització exigida per ser admès a la convocatòria.
  • Còpia adverada o compulsada de documents acreditatius i certificacions requerides pels mèrits a valorar.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 35. 18/03/2023]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / TCAI transfereix una persona cap a un altre servei / CC BY-NC-ND 2.0]