Categoria: Recursos humans

Convocatòria pel lloc de feina de cap del Grup de Secretaria de Direcció de l'Hospital de Manacor

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 35, de dia 18 de març de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap del Grup de Secretaria de Direcció de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Manacor.

Funcions del lloc de feina

 • Dirigir, organitzar, controlar i planificar el treball de secretaria de la Gerència.
 • Exercir les funcions pròpies de la secretaria personal i administrativa del director o directora gerent.
 • Organitzar i coordinar l'agenda del director o directora gerent, les dietes i l'atenció a les visites.
 • Donar suport al Comitè Directiu (gerent, directors i subdirectors de divisió): gestió de reunions, gestió telefònica, etc.
 • Gestionar els registres d'entrada i sortida de la direcció de la Gerència i distribuir-los a les unitats administratives que corresponguin.
 • Col·laborar en les tasques de secretaria dels altres òrgans de direcció o de gestió de l'Hospital de Manacor.
 • Introduir els caps de guàrdia en l'aplicació corresponent, determinats per la Direcció Mèdica.
 • Qualsevol altra que li encomani l'òrgan unipersonal de direcció de la gerència o els òrgans de gestió d'aquesta. 

Requisits

Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups C1 o C2 que, en la data de publicació d'aquesta, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut, i que tingui el nivell de coneixements de català previst en la Llei 4/2016 (BOIB núm. 46, de 12 d'abril de 2016) per a la categoria que es tracti. Aquest nivell lingüístic s'ha d'acreditar per mitjà de l'aportació del certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o d'un certificat expedit, reconegut com a equivalent o homologat per la Direcció General de Política Lingüística que acrediti posseir el nivell corresponent.

Així mateix, pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera dels subgrups C1 o C2 de qualsevol administració pública que, en la data de publicació d'aquesta, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la documentació següent:

 • Sol·licitud de participació emplenada per mitjà del model publicat en el portal web de l'Hospital de Manacor, seguint la ruta Inici > Informació per serveis > Serveis generals > Recursos Humans > Convocatòries, llistats i adjudicació de places.
 • Curriculum vitae.
 • Projecte de gestió i organització.
 • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 35. 18/03/2023]

[Foto: Hospital de Manacor]