Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça d'administratiu de la Gerència de l’Hospital de Manacor

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 38, de dia 25 de març de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Hospital de Manacor.

La plaça convocada, de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1), s'adscriu al Servei d'Admissió (Radiodiagnòstic) de la Gerència de l’Hospital de Manacor.

Funcions

La persona seleccionada ha d'exercir les funcions pròpies de la categoria, i de manera específica les que es relacionen a continuació:

 • Supervisió de la llista d'espera de les proves de radiologia.
 • Coordinació i gestió de les proves de radiologia amb el seguiment posterior.
 • Obertura d'agendes i horaris del Servei de Radiologia.
 • Gestió i comunicació amb els centres concertats i atenció primària.
 • Coordinació del grup d'admissió de Radiologia.
 • Qualsevol altra funció que li encomani la cap del Servei de Control i Gestió d'Admissió.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei en la Gerència de l’Hospital de Manacor. En cas que la convocatòria es declari deserta perquè no s'hagi presentat ningú que compleix els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de les gerències de la mateixa àrea de salut.
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu.
 • Tenir la titulació exigida legalment, que és qualsevol de les següents: batxillerat (LOE), batxillerat (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxillerat superior (pla de 1957), tècnic/tècnica, tècnic/tècnica especialista, o haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys, o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds. També podran participar en el procediment selectiu aquelles persones interessades que hagin prestat servei durant cinc anys en la categoria d'origen i tenguin la titulació exigida en el grup immediatament inferior a la categoria en la qual s'aspira ingressar, excepte que sigui necessària una titulació o una habilitació professional específica per exercir les noves funcions. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'acreditar que estan homologades pel ministeri corresponent.
 • Acreditar el requisit de coneixements de català, corresponent al nivell B2.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 38. 25/03/2023]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]