Categoria: Recursos humans

Es convoquen 16 places d'administratiu per a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 32, de dia 14 de març de 2023, s'han publicat cinc resolucions del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca del Servei de Salut de les Illes Balears, de 7 de març de 2023, per les quals s’aproven les convocatòries per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 16 places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

La distribució de les places és com segueix:

 • Una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1), adscrita inicialment a la unitat de Contractació administrativa.
 • Dues places de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1), adscrites inicialment a la unitat de Registre.
 • Dues places de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1), adscrites inicialment a la unitat de Subministraments.
 • Nou places de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1), adscrites inicialment a la unitat de Recursos Humans.
 • Dues places de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1), adscrites inicialment a la unitat de Comptabilitat.

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents requisits:

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei en els Serveis Centrals de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca (edifici del carrer Escola Graduada, núm. 3 de Palma). En cas que la convocatòria es declari deserta perquè no s'hagi presentat ningú que compleix els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de les gerències de la mateixa àrea de salut.

 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.

 • Estar en la situació de servei actiu.

 • Tenir qualsevol de les titulacions oficials següents: batxiller (LOE), batxiller (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxiller superior (pla de 1957), tècnic/tècnica, tècnic/tècnica especialista, o haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys, o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'acreditar que estan homologades pel ministeri corresponent. O bé, haver prestat serveis durant cinc anys en la categoria d'origen i tenir qualsevol dels següents títols: graduat/graduada en Educació Secundària Obligatòria (LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla de 1957), i tècnic auxiliar.

 • Acreditar el requisit de coneixements de català, corresponent al nivell B2, que es pot acreditar dins del termini per presentar sol·licituds per mitjà d'un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o per qualsevol dels expedits o reconeguts com a equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística que acreditin el nivell B2 de coneixement de català.

Presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies naturals comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 32. 14/03/2023]

[Foto: Govern de les Illes Balears]