Categoria: Recursos humans

Convocatòria de dues places vacants d'administratiu per l'Hospital Can Misses

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 63, de dia 16 de maig de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dues places vacants de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa, de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses.

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents:

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i pertànyer a la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses.
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior de la funció administrativa o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
 • Tenir qualsevol de les titulacions següents: batxiller (LOE), batxiller (LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxiller superior (pla de 1957), tècnic/tècnica, tècnic/ tècnica especialista, haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys o equivalent. També podran accedir els qui acreditin haver prestat serveis durant cinc anys en la categoria d'origen i tenir qualsevol dels següents títols: graduat/graduada en Educació Secundària Obligatòria (LOE), graduat/graduada en educació secundària (LOGSE), graduat/graduada escolar (Llei 14/1970), batxiller elemental (Pla de 1957), tècnic auxiliar o equivalent.

Funcions específiques 

Les funcions específiques a desenvolupar en els llocs de treball objecte de la present convocatòria són les que es detallen a continuació:

 • Col·laboració en la formació del personal de nova incorporació.
 • Col·laboració per a l'elaboració de protocols de treball, així com en l'ordenació del treball i en la gestió del temps.
 • Col·laboració per al seguiment i l'actualització de circuits i procediments.
 • Ordenació i custòdia de documentació.
 • Domini de les eines d'oficina, tant tradicionals com tecnològiques.
 • Col·laboració en l'organització de cursos, memòries científiques i activitats formatives.
 • Col·laboració per al compliment dels procediments, dels objectius i dels indicadors de qualitat interns.
 • Atenció general, tant presencial com telefònica, als usuaris i usuàries internes i externes de l'Hospital Can Misses.
 • Maneig i consulta dels programes informàtics de l'OFFICE 365.
 • Control i gestió del programa informàtic AIDA.
 • Registre de l'activitat i l'horari realitzats pel personal, de les guàrdies presencials, de les guàrdies localitzades, de les prolongacions de jornada i de les peonades.
 • Petició, recepció i distribució de material.
 • Maneig i consulta de les aplicacions informàtiques HCIS, CIVITAS, SHAREPOINT, NOTIFIC@ i VALIB.

Sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de 10 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 63. 16/05/2023]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]