Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de director/a d’Infermeria de l’Hospital Comarcal d’Inca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 117, de dia 24 d'agost de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/a d’Infermeria de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985.

Funcions

S'acorda la convocatòria pública per proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de director/a d'Infermeria de la Gerència de l’Hospital Comarcal d’Inca, amb contracte d'alta direcció i amb les funcions següents:

  • Dirigir, coordinar i avaluar el funcionament de les unitats i els serveis de la direcció d'Infermeria i les activitats del personal integrat en aquests.
  • Promocionar i avaluar la qualitat de les activitats assistencials, docent i investigadores desenvolupades pel personal d'infermeria.
  • Assumir les funcions que expressament li atribueixi o encarregui el director gerent, en relació amb les àrees d'activitat de la seva competència.

Requisits

Entre altres requisits, els participants han de tenir la titulació oficial de grau o diplomatura en Infermeria o Fisioteràpia.

Documentació

Tot aspirant ha de presentar una sol·licitud adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

  • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
  • Llocs de feina que ha ocupat.
  • Experiència professional i de gestió.
  • Títols acadèmics.
  • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

També ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleix els requisits de la convocatòria.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 117. 24/08/2023]

[Foto: Hospital Comarcal d'Inca]