Categoria: Recursos humans

Es convoquen quatre llocs de subdirector/a dels Serveis Corporatius de l'IB-Salut

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 133, de dia 28 de setembre de 2023, s'han publicat quatre resolucions de la consellera de Salut, per les quals es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de feina de subdirector/a de Transformació, Innovació i Salut Digitalsubdirector/a de Comunicació i Coordinaciósubdirector/a de Gestió i Governança de la Dadasubdirector/a de Gestió del Personal dels Serveis Corporatius del Servei de Salut de les Illes Balears.

Requisits 

Entre altres requisits, cal tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura (o una d'equivalent), o bé la d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de tercer grau (o una d'equivalent), o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds.  

Funcions

Les funcions del lloc de subdirector/a de Transformació, Innovació i Salut Digital són les següents:

 • Definir i impulsar la cartera de serveis de la Subdirecció i també els indicadors i els quadres de comandament.
 • Definir i impulsar un pla de transformació digital del Servei de Salut.
 • Dissenyar, implementar i coordinar un pla estratègic de sistemes d'informació, un pla estratègic de seguretat de la informació i un pla director de tecnologies d'informació i comunicacions del Servei de Salut alineats amb els objectius estratègics i operatius.
 • Establir i promoure la política de seguretat i els estàndards mínims i comuns relatius a la seguretat de la informació, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la normativa específica en matèria de seguretat de la informació i ciberseguretat.
 • Liderar i impulsar el Comitè de Salut Digital del Servei de Salut, amb la participació de la Direcció d'Assistència Sanitària, la Direcció de Gestió i Pressuposts i la Subdirecció de Gestió i Governança de la Dada.
 • Coordinar els comitès de seguretat de la informació corporatius i de les gerències.
 • Coordinar la Comissió de Valoració d'Innovació Tecnològica (CVIT).
 • Planificar, gestionar els projectes, executar o coordinar qualsevol iniciativa que es dugui a terme en l'àmbit dels sistemes d'informació sanitaris i de gestió, de les tecnologies de la informació i de les tecnologies sanitàries en el Servei de Salut i en les entitats adscrites.
 • Proposar les inversions i les dotacions de recursos humans necessaris per implantar els plans definits.
 • Elaborar una proposta anual que abasti totes les necessitats de contractació de béns i serveis que afectin la Subdirecció.
 • Elaborar els plecs tècnics i altres documents necessaris com a responsable i promotor dels contractes.
 • Donar suport a l'elaboració dels plecs tècnics i altres documents necessaris per a l'adquisició, l'arrendament i el manteniment de béns i serveis en matèria de sistemes i tecnologies de la informació i sanitària en l'àmbit del Servei de Salut.
 • Autoritzar els projectes i les propostes d'adquisició, arrendament i manteniment de béns i serveis en matèria de sistemes i tecnologies de la informació i sanitària en l'àmbit del Servei de Salut.
 • Avaluar tots els acords contractuals amb les empreses tecnològiques que donen suport al Servei de Salut i fer-ne el seguiment.
 • Impulsar l'ús de les noves tecnologies i la tramitació electrònica en el sistema sanitari.
 • Impulsar i promoure la implantació dels serveis de telemedicina.
 • Impulsar i promoure el desenvolupament de la intel·ligència artificial en l'àmbit del Servei de Salut.
 • Promoure els plans de formació i capacitació dels professionals del Servei de Salut en l'ús de les solucions i les eines corporatives.
 • Garantir als usuaris el dret a la informació, el dret d'accés a les dades assistencials per mitjans telemàtics i el dret a la relació electrònica amb l'Administració implantant serveis telemàtics, la seu electrònica i portals web.
 • Garantir la interoperabilitat i la qualitat de les dades entre els sistemes d'informació.
 • Mantenir la disponibilitat física i operativa dels sistemes informàtics i de les xarxes de comunicacions.
 • Planificar, organitzar i controlar els recursos tecnològics assignats a la Subdirecció.
 • Coordinar funcionalment el personal adscrit als serveis d'informàtica de les gerències.
 • Coordinar les iniciatives de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació sanitàries i supervisar la plataforma tecnològica que doni suport a aquestes activitats dins el sistema públic de salut de les Illes Balears, en coordinació amb les unitats competents en la matèria.
 • Identificar estratègies d'evolució i innovació i proposar mesures per a la innovació i la transformació de processos per mitjans tecnològics.
 • Col·laborar amb la Subdirecció de Gestió i Governança de la Dada en la implantació dels espais de dades, la definició dels quadres de comandament i la implantació de polítiques d'ús de les dades.
 • Col·laborar amb el delegat de Protecció de Dades del Servei de Salut en l'adequació de la normativa de protecció de dades, l'elaboració d'avaluacions d'impactes de privacitat, les auditories periòdiques i la gestió dels incidents i les bretxes de seguretat que es puguin produir en l'organisme.
 • Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressuposts i les que li siguin delegades expressament.

Les funcions del lloc de feina de subdirector/a de Comunicació i Coordinació són les següents:

 • Coordinar i organitzar l'activitat institucional i directiva del Servei de Salut.
 • Programar, impulsar, coordinar i avaluar els objectius establerts per la Direcció General.
 • Coordinar els departaments de comunicació de les gerències territorials per establir una estratègia conjunta i dotar-los d'estructura.
 • Mantenir una relació fluïda i constant amb els diferents grups d'interès.
 • Vetlar per la bona imatge, la reputació i el prestigi del Servei de Salut i dels centres que en depenen.
 • Definir i implementar una estratègia de comunicació interna corporativa.
 • Actualitzar i desenvolupar noves eines i canals de comunicació interna.
 • Dissenyar i implementar les campanyes de comunicació oportunes.
 • Vigilar l'ús no sexista del llenguatge i impulsar la transmissió d'una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes.
 • Gestionar els perfils del Servei de Salut a les xarxes socials.
 • Elaborar les memòries anuals del Servei de Salut.
 • Dissenyar l'estratègia de comunicació corporativa del Servei de Salut.
 • Redactar notes de premsa.
 • Participar en la creació i la difusió de la cartelleria, dels fullets informatius, dels documents d'estratègia, etc.
 • Impulsar l'elaboració de materials divulgatius sobre salut adreçats a les dones i fomentar l'elaboració de guies i protocols d'actuació a l'atenció primària per a processos de prevalença alta entre les dones o significativament sensibles a l'impacte de gènere.
 • Gestionar les peticions dels mitjans de comunicació, el màrqueting i la publicitat.
 • Participar en l'organització d'actes i esdeveniments.
 • Fer el seguiment de les dades estadístiques, de les enquestes i dels registres.
 • Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General i les que li siguin delegades expressament.

Les funcions del lloc de subdirector/a de Gestió i Governança de la Dada són les següents:

 • Planificar la gestió de les dades dels sistemes d'informació assistencials i econòmics del Servei de Salut per impulsar l'homogeneïtzació i l'extracció de dades a les diferents àrees de negoci.
 • Impulsar un model de gestió de la dada que permeti relacionar activitat, recursos humans i despesa econòmica.
 • Promoure i desenvolupar els quadres de comandament dels diferents àmbits i departaments del Servei de Salut per donar resposta d'informació a tots els seus sectors i àmbits.
 • Coordinar el Servei de Documentació Clínica, DOCLIB, amb les funcions que té assignades.
 • Impulsar indicadors de gestió en l'àmbit qualitatiu que permetin mesurar la qualitat dels serveis prestats.
 • Fomentar l'ús prospectiu de les dades per desenvolupar sistemes basats en models predictius.
 • Promoure l'ús transversal de les dades entre departaments, àrees i sectors per compartir coneixement.
 • Definir i gestionar des dels punts de vista funcional i tècnic els sistemes de repositori de dades del Servei de Salut.
 • Fomentar un model únic entre diferents sistemes d'explotació de dades de les gerències i impulsar els sistemes de magatzem de dades del Servei de Salut perquè siguin explotables i utilitzables per les diferents gerències.
 • Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressuposts i les que li siguin delegades expressament.

Les funcions del lloc de subdirector/a de Gestió del Personal són les següents:

 • Gestionar la seguretat i la salut del personal del Servei de Salut i coordinar la prevenció de riscs laborals.
 • Gestionar la planificació de les plantilles.
 • Gestionar i tramitar els processos de selecció i provisió de places del personal estatutari.
 • Gestionar la carrera professional i els procediments d'avaluació del compliment laboral.
 • Gestionar i tramitar, en general, els expedients, els procediments i les propostes en matèria de personal.
 • Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Recursos Humans i les que li siguin delegades expressament.

Documentació

Tot aspirant ha de presentar una sol·licitud, seguint el model que figura en l'annex 2 de cada una d'aquestes resolucions del BOIB, adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 133. 28/09/2023

[Foto: Infosalut / IB-Salut / CC BY-NC-SA 4.0]