Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de director/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 133, de dia 28 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears.

Funcions

 • Dirigir, coordinar i assumir la responsabilitat de la contractació administrativa de la Gerència.
 • Assumir la responsabilitat de la gestió econòmica i pressupostària de la Gerència.
 • Dirigir, coordinar i assumir la responsabilitat dels recursos humans i els serveis generals de la Gerència.
 • Exercir les funcions que expressament li atribueixi o encarregui el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i les que li siguin delegades expressament.

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura (o una d'equivalent), o bé la d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura tècnica, formació professional de 3r grau (o una d'equivalent).

Documentació

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.
 • Documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleix els requisits de la convocatòria.
 • Model de sol·licitud i declaració responsable.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 133. 28/09/2023]

[Foto: Infosalut / Hospital Universitari Son Llàtzer / CC BY-NC-SA 4.0]