Categoria: Recursos humans

Una vacant d'infermer/a per l'Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 145, de dia 26 d'octubre de 2023, s'ha publicat la resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Requisits

Els requisits per a participar en la present convocatòria són els que segueixen:

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.
  • Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir el títol de Grau o Diplomatura en Infermeria o d'Ajudant Tècnic Sanitari (ATS). En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, ha d'acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb les funcions inherents a la categoria que es convoca.

Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s'han de complir en el terme final del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Documentació i presentació de la sol·licitud

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació en la convocatòria d'acord amb el model que consta en l'annex II d'aquesta resolució.
  • Documentació original o còpia autèntica que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats. Pel que fa al requisit del punt 2.e) d'aquesta resolució, s'ha de presentar una declaració jurada o promesa en tal sentit.
  • Curriculum vitae.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 154. 26/10/2023]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]