Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de director/a de la zona bàsica de salut de Canal Salat

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 161, de dia 25 de novembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Canal Salat de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Menorca.

Requisits

Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són:

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari (categories de metge/essa de família en EAP, de facultatiu/iva especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i en EAP o d'infermer/a) o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP (Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – metges o Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, especialitat sanitaris locals – practicants) dels subgrups A1 o A2.
  • Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de Canal Salat.
  • En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquestes categories o Cossos, les persones aspirants en aquest procediment de provisió no estan obligades a acreditar –com a requisit- el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí que el puguin acreditar els serà valorat com a mèrit.

Documentació i termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació a les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut.
  • Currículum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 161. 25/11/2023

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]