Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de cap de secció de Ginecologia i Obstetrícia i el de cap de secció de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de Can Misses

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 161, de dia 25 de novembre de 2023, s'han publicat dues resolucions del Director Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, mitjançant les quals es convoca, pel sistema de lliure designació, el lloc de prefectura de secció de Ginecologia i Obstetrícia i el de Cap de Secció de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació que s'indica a continuació, en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al BOIB:

Sol·licitud de participació (Annex II).

Historial professional de la persona candidata, en el qual han de constar els apartats següents:

 • Formació universitària.
 • Formació especialitzada.
 • Experiència professional en l'àmbit assistencial i docent.
 • Mèrits científics i de recerca (en relació amb els treballs i publicacions científiques, s'haurà d'especificar la ressenya de la publicació o certificació acreditativa del centre o institució organitzadora, en cas que es tracti d'aportacions a reunions científiques que no hagin estat publicades).
 • Altres activitats que la persona aspirant consideri oportú fer constar.

Documentació que acrediti el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats, com a mínim:

 • DNI o NIE.
 • Titulació acadèmica universitària i de l'especialitat a la qual s'opta.
 • Nomenament i/o contracte laboral en l'especialitat objecte de la present convocatòria.
 • Certificat/s dels serveis prestats.

Un projecte tècnic de gestió de la Secció corresponent.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 161. 25/11/2023]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]