Categoria: Recursos humans

Es convoquen tres places de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic i tres places d’infermer/a per Son Llàtzer

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 161, de dia 25 de novembre de 2023, s'han publicat dues resolucions del director gerent de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, dels dies 20 i 21 de novembre de 2023, per les quals s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, tres places d’infermer/atres places de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Requisits per a participar

Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar servei en la gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer. En cas que la convocatòria es declari deserta perquè no s'hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de les gerències de la mateixa àrea de salut.
  • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir el títol de diplomat en infermeria o el títol de Tècnic de grau superior en imatge per al radiodiagnòstic, segons correspongui.
  • Tenir la capacitat funcional necessària per a exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent. Aquest requisit ha d'acreditar-se abans de la presa de possessió.

Presentació de sol·licituds

El termini per a presentar sol·licituds és de deu dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 161. 25/11/2023]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]