Categoria: Recursos humans

Provisió del lloc de cap d'Unitat d'Admissió de l'Hospital Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 161, de dia 25 de novembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap d'Unitat d'Admissió de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila.

Requisits

Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups A1 o A2 que, en la data de publicació d'aquesta resolució, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei en alguna institució sanitària del Sistema Nacional de Salut.

Documentació i sol·licitud

La sol·licitud ha de presentar-se en el termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les illes Balears, i ha d'estar acompanyada de la següent documentació:

  • Còpia del document d'identitat.
  • Documentació que acrediti que es compleixen els requisits i que justifiqui els mèrits al·legats.
  • Currículum.
  • Projecte de gestió i organització.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 161. 25/11/2023]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]