Categoria: Recursos humans

Provisió del lloc de subdirector/a mèdic/a de Son Espases

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 1, de dia 2 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a mèdic/a de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost.

Funcions

 • Dirigir, supervisar, coordinar i avaluar el funcionament dels serveis mèdics i d'altres serveis sanitaris de l'Hospital Universitari Son Espases quan la Direcció Mèdica li ho delegui.
 • Proposar, dirigir, coordinar i avaluar les activitats i la qualitat de l'assistència, la docència i la recerca, tot donant suport a la Direcció Mèdica.
 • Totes les funcions que li atribueixin el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, el director gerent o el director mèdic de l'Hospital Universitari Son Espases, i les que li deleguin expressament.

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de doctorat, llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia.

Documentació

Tot aspirant ha de presentar una sol·licitud seguint el model que figura en l'annex 2 de la resolució i adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.
 • També ha d'adjuntar a la sol·licitud la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleix els requisits de la convocatòria. Així mateix, ha d'adjuntar-hi la declaració responsable esmentada en el punt 2.e) de la resolució.

Sol·licituds

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 1. 02/01/2024]

[Foto: Conselleria de Salut]