Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de subdirector/a de Cures Assistencials dels Serveis Corporatius de l'IB-Salut

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 1, de dia 2 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a de Cures Assistencials dels Serveis Corporatius del Servei de Salut, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Funcions

 • Assegurar que es compleix la cartera de serveis del Servei de Salut i proposar la inclusió o l'exclusió de prestacions en l'àmbit del Servei de Salut.
 • Analitzar i desenvolupar els serveis assistencials en l'àmbit de la infermeria, la fisioteràpia, el treball social i els tècnics sanitaris.
 • Assegurar la qualitat i la continuïtat de les cures d'infermeria en els diferents nivells assistencials.
 • Contribuir a millorar la coordinació assistencial entre els dispositius i els recursos sanitaris.
 • Promoure la pràctica infermera basada en l'evidència científica en tots els àmbits sanitaris, igual que en les altres categories professionals que depenguin d'aquesta Subdirecció.
 • Promoure actuacions que permetin un desenvolupament harmònic de la professió infermera d'acord amb les necessitats de salut dels pacients, entre les quals la prescripció infermera.
 • Participar en l'elaboració dels diferents contractes de gestió, el pressupost i els indicadors que permetin desenvolupar les cures d'infermeria i les altres categories professionals que depenguin d'aquesta Subdirecció.
 • Gestionar l'elaboració, la difusió, l'aplicació i l'avaluació de normes, protocols i guies d'actuació amb l'objectiu de reduir la variabilitat en la pràctica infermera i en les altres categories professionals que depenguin d'aquesta Subdirecció, sempre amb la més bona evidència científica disponible en tots els àmbits assistencials i no assistencials.
 • Promoure el desenvolupament professional, la formació contínua, la docència i la recerca en l'àmbit de les cures amb la finalitat d'assegurar la qualitat i la seguretat assistencials i contribuir amb això a l'eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.
 • Analitzar les peticions de nous serveis o noves prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials.
 • Col·laborar amb la resta de subdireccions de la Direcció d'Assistència Sanitària i fer el seguiment dels resultats relatius a la salut, la qualitat i la seguretat clíniques i la prestació dels serveis oferts en la cartera, i proposar la reordenació de recursos o serveis quan es consideri necessari.
 • Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li deleguin expressament.

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de grau o diplomatura en Infermeria o Fisioteràpia.

Documentació

Tot aspirant ha de presentar una sol·licitud per mitjà del formulari oficial que es publica juntament amb aquesta resolució i adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

En el formulari de sol·licitud també ha de fer constar i hi ha d'adjuntar la documentació que justifiqui els mèrits al·legats i la que acrediti que compleix els requisits de la convocatòria. Aquest formulari inclou una declaració responsable amb la qual l'aspirant manifesta que les dades consignades i els documents aportats són autèntics i que compleix els requisits descrits en els punts 2.b) i 2.e) de la resolució.

Sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 1. 02/01/2024]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres / Infermera revisa un Reservori Venós Subcutani / CC BY-NC-ND 2.0]