Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Salut i Educació es coordinen per atendre els escolars amb problemes de salut crònics

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació i Universitat han consolidat enguany amb vista al curs escolar 2017-2018 el protocol de coordinació per atendre els infants i els joves amb problemes de salut crònics als centres educatius.

La Conselleria de Salut ha creat la figura del coordinador de casos, que s’encarrega de guiar l’actuació de tots els professionals dels centres de salut i dels centres educatius implicats. La funció principal és treballar de manera coordinada amb la Conselleria d’Educació i Universitat per integrar l’acció de totes les persones que participen en aquesta tasca per tal d’aconseguir una escolarització normalitzada i segura. Des d’Educació, el Servei d’Atenció a la Diversitat s’encarrega de la coordinació amb Salut.

Per al curs que ja ha començat s’han identificat 166 casos d’alumnes als quals s’ha diagnosticat alguna malaltia crònica complexa, que gestionarà el coordinador de casos. Per illes, hi ha 143 casos a Mallorca, 14 a Menorca i 9 a les Pitiüses. Els altres casos —és a dir, els que són menys complexos— normalment són atesos directament als centres de salut i als centres educatius amb la intervenció directa dels docents i dels professionals d’infermeria si el cas ho requereix o bé a partir de l’assessorament dels equips sanitaris dels centres de salut de referència. És important destacar que més del 90 % dels centres de salut han impartit formació específica als professors dels centres de les zones bàsiques de salut respectives. Així doncs, la implementació del protocol ha permès detectar més casos que en els cursos precedents.

Fa anys que Salut i Educació es coordinen per atendre infants i joves escolaritzats amb problemes de salut, però l’augment del nombre de casos i la complexitat d’alguns ha requerit elaborar un nou protocol, en el qual han treballat durant mesos diferents tècnics i experts designats per totes dues conselleries, constituïts com a Subcomissió d’Atenció en Salut als Centres Educatius de les Illes Balears. Aquest nou document millora el procés de coordinació i estableix les bases per atendre aquests menors de manera que l’escolarització els resulti normalitzada i segura. En aquest sentit, és important fomentar l’autonomia depenent de l’edat, entenent-la com un procés educatiu que requereix l’interès de tots els agents implicats i que està lligada tant a l’edat com al grau de maduració de l’infant.

Coordinació, autonomia, formació i implicació

El protocol es basa en quatre eixos:

 • Coordinar els agents implicats en l’atenció sanitària dels infants/joves amb problemes de salut, el personal del centre educatiu, la família i el mateix infant.
 • Promoure l’autonomia i la gestió de la malaltia del menor per mitjà de la formació adient.
 • Oferir formació segons les necessitats específiques als professionals implicats en l’atenció.
 • Implicar els infants/joves en la presa de decisions durant tot el procés d’atenció de les necessitats sanitàries.

Quin és el procediment que se segueix?

 1. L’infant/el jove és diagnosticat pels professionals de l’hospital o de l’atenció primària (o d’un centre privat).
 2. El professional que fa el diagnòstic o que detecta el cas inicia el procediment per a la coordinació de casos. Si la detecció ha tengut lloc al centre educatiu, es posa en contacte amb el centre de salut i amb el Servei d’Atenció a la Diversitat, si escau.
 3. Els pares o el tutor legal signen la clàusula de confidencialitat. Es tracta d’un document que permet l’intercanvi d’informació entre els professionals sanitaris, els professionals dels centres educatius i altres professionals implicats en l’atenció.
 4. S’inclou el menor en el registre del Centre d’Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil (CAPDI), que custodia les clàusules de confidencialitat signades.
 5. El coordinador de casos es concerta amb Educació —o a la inversa— i inscriu el menor en el programa de gestió de centres docents (GestIB).
 6. Si cal, s’inscriu el menor en el Programa d’Alerta Escolar Balear.
 7. S’inicia la coordinació entre els diferents agents implicats una vegada completats els tres punts anteriors.
 8. El professional sanitari redacta un informe de valoració de les necessitats sanitàries durant l’horari escolar, si és necessari.
 9. Es convoca la Comissió de Seguiment del cas i es coordinen les actuacions que se’n deriven entre els professionals sanitaris, la família i el centre educatiu.
 10. Es redacta l’informe de seguiment si és necessari.
 11. Es detecten i es programen les necessitats formatives.
 12. S’estableixen els criteris d’actuació en cas d’urgència.
 13. S’estableixen les responsabilitats del procediment que corresponen a cada professional.

Població diana

 • Infants/joves escolaritzats a les Illes Balears amb algun problema de salut que requereixi atenció sanitària durant la jornada escolar.
 • Famílies i cuidadors d’aquests infants/joves.
 • Professionals del Servei de Salut —dels centres de salut i dels hospitals— que presten atenció a aquests infants/joves i a la família respectiva i que són els seus referents assistencials, tant perquè els tenen assignats en el seu contingent com perquè pertanyen al centre de salut de referència del centre educatiu.
 • Professionals dels centres educatius on estan escolaritzats aquests infants/joves.
 • Altres professionals externs als centres educatius que puguin estar implicats en l’atenció d’aquests infants/joves, com ara fisioterapeutes del centre educatiu, auxiliars tècnics educatius, professors tècnics de serveis a la comunitat, orientadors, etc.

Amb aquest protocol es pretén aconseguir una actuació coordinada de tots els agents implicats en l’atenció dels alumnes amb alguna malaltia crònica escolaritzats implicant les famílies i els alumnes i treballant des d’un enfocament comunitari, inclusiu i normalitzat.

[Font: Servei de Salut de les Illes Balears. 18/09/2017]

[Foto: Infosalut]