Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Avantprojecte de Llei de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Ministres ha aprovat, l'avantprojecte de Llei orgànica de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència enfront de la Violència.

L'avantprojecte, que modifica 11 lleis, estableix un concepte de violència molt ampli que abasta tota forma de perjudici o abús físic, psicològic o emocional, inclosos les agressions o abusos sexuals, els càstigs físics, el simple descuit o el tracte negligent. Es castiga tot tipus de violència sigui com sigui la seva forma de comissió, inclosa la realitzada per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació.

En la norma també es planteja l'elaboració de l'Estratègia d'Eradicació de la Violència sobre la Infància i l'Adolescència i incorpora mesures de conscienciació, prevenció, detecció, i intervenció en diferents àrees.

Algunes de les novetats que introdueix la norma en els seus diferents àmbits d'actuació són:

De caràcter transversal

S'estableix el deure de qualsevol persona que adverteixi una situació de desprotecció, risc o violència sobre un menor a comunicar-lo davant l'autoritat competent. Especialment col·lectius que per raó de la seva professió tenen un contacte habitual amb menors o duen a terme una funció de protecció, com per exemple els professionals sanitaris.

Modificació del Codi Penal

Es destaca el termini de prescripció dels delictes més greus contra menors, tals com els relatius a la temptativa d'homicidi, delictes sexuals, les lesions agreujades, maltractament habitual i tràfic d'éssers humans sobre persones menors d'edat, el còmput de la qual del termini per a la seva prescripció comença quan la víctima compleix els 30 anys. Actualment comença a comptar a partir dels 18 anys.

Nou catàleg de delictes

En el texte se inclou un nou catàleg de delictes contra menors i adolescents realitzats a través d'internet i tecnologies de la informació i la comunicació, que inclou la incitació al suïcidi, a l'autolesió, a la comissió de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual o la promoció o facilitació de trastorns alimentaris.

En l'àmbit sanitari

En coordinació amb les comunitats autònomes s'elaborarà un protocol comú d'actuació sanitària on es disposarà quines mesures s'han d'adoptar si es detecta un cas de violència sobre una persona menor d'edat. Els registres relatius a l'atenció de les persones menors d'edat víctimes de violència han de constar en la història clínica; això permetrà un millor seguiment dels casos que es produeixin.

En l'àmbit dels serveis socials d'atenció primària

Es reconeix als funcionaris que desenvolupin la seva activitat en els serveis socials d'atenció primària la condició d'autoritat pública i queden habilitats per a adoptar les mesures de protecció necessàries, coordinant els recursos dels quals es disposen en el territori.

S'anuncia la creació del registre Central d'Informació sobre la Violència contra la Infància i l'Adolescència.

Tot això es complementa amb la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal i la reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal.

[Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 28/12/2018]

[Foto: Infosalut]