Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, COVID-19

Disposicions i mesures de contenció i remissió d'informació al Ministeri de Sanitat per la crisi sanitària del COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 68, de dia 15 de març de 2020, s'ha publicat l'Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d'informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

S'estableix que queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades fins al moment d'entrada en vigor d'aquest Reial decret per les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals en ocasió del coronavirus COVID-19, que continuen vigents i produiran els efectes previstos en elles, sempre que resultin compatibles amb el citat Reial decret.

Primer. Des de l'entrada en vigor de la present ordre, totes les disposicions i mesures de contenció del Coronavirus COVID-19 en els supòsits enumerats en l'apartat quart d'aquesta ordre que recaiguin en l'àmbit competencial de les comunitats autònomes, s'adoptaran pel Ministre de Sanitat en els supòsits en els quals actuï com a autoritat competent delegada. L'adopció d'aquestes disposicions i mesures es realitzarà d'ofici o a sol·licitud motivada de les autoritats autonòmiques competents.

Segon. Des de l'entrada en vigor de la present ordre, totes les disposicions i mesures de contenció del Coronavirus COVID-19 en els supòsits enumerats en l'apartat quart d'aquesta ordre que recaiguin en l'àmbit competencial de les entitats locals, s'adoptaran per l'autoritat autonòmica competent, d'ofici o a sol·licitud motivada de les autoritats locals corresponents.

Tercer. Les comunitats autònomes hauran de comunicar al Ministeri de Sanitat en un termini de tres dies totes les disposicions i mesures de contenció que les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals hagin adoptat en ocasió del coronavirus COVID-19 fins al moment d'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, en els àmbits contemplats en l'apartat quart.

Quart. La comunicació a la qual es refereix l'apartat anterior haurà d'incloure, almenys, les disposicions i mesures de contenció adoptades en els següents àmbits:

a) Limitacions a la llibertat de circulació de les persones.

b) Establiments, equipaments i activitats l'obertura de les quals al públic s'hagués suspès o condicionat.

c) Assegurament del proveïment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública.

Cinquè. Les comunitats autònomes hauran de remetre al Ministeri de Sanitat la informació epidemiològica, de situació de la capacitat assistencial i de necessitats de recursos humans i materials, en els termes establerts en l'Annex d'aquesta ordre.

Sisè. Aquesta ordre produirà efectes el mateix dia la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

[Font: BOE. Núm. 68. 15/03/2020]

[Foto: Infosalut / Ministerio de Sanidad / CC BY-NC-SA 4.0]