Categories: Ajudes, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Convocatòria de subvencions per a projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere i per erradicar l'LGTBI-fobia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 110, de 18 de juny de 2020, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l’LGTBI-fòbia per al 2020.

Les entitats sense ànim de lucre, destinatàries d'aquestes subvencions, promouen actuacions que són d'interès públic per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en tant que van adreçades al foment de les polítiques LGTBI, que és una matèria de l'àmbit de les competències que la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat exerceix a través de la Direcció General de Drets i Diversitat, d'acord amb el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'ha de fer palès que la principal font de recursos econòmics de les entitats que poden ser beneficiàries són, en gran mesura, les subvencions que reben, en règim de concurrència competitiva, per part de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, atès que aquests ingressos permeten que desenvolupin projectes d'interès general com els que són objecte d'aquesta convocatòria.

Ressolució

  1. Aprovar la convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia, en els termes que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.
  2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de 75.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 11301 316A01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2020.
  3. Designar el director general de Drets i Diversitat òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions derivat d'aquesta convocatòria.
  4. Comunicar a la Base de dades nacional de subvencions el text de la convocatòria i publicar aquesta Resolució, juntament amb un extracte de la convocatòria, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

[Font: BOIB núm. 110. 18/06/2020]

[Foto: Govern de les Illes Balears]