L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) convoca ajuts per a projectes d’investigació en salut per valor de 235.000 euros a través dels programes Synergia i Innovatio, aquest darrer amb el patrocini de la Fundació Iberostar.

Entre els objectius principals dels programes destaquen potenciar l’activitat científica de les línies de recerca liderades per investigadors emergents; fomentar la presentació de projectes coordinats que facilitin la cooperació científica; accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica; impulsar la col·laboració entre el sector sanitari, l’entorn universitari i les empreses, i atreure inversors.

Concretament, el programa Synergia, que disposa d’un pressupost global de 160.000 euros i que finançarà un mínim de dos projectes, té com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant la competitivitat de la R+D+I en salut de les Illes Balears. Així mateix, és objecte del programa el disseny de tècniques, productes, instruments o similars que puguin contribuir a la millora de la salut de la població, mitjançant la protecció de la seva propietat intel·lectual i comercialització.

Llegeix més...

En el BOE núm. 203, de dia 24 d'agost de 2017, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 16 d'agost de 2017, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes de recerca sobre addiccions l'any 2017.

Aquesta convocatòria, que considera primordial el principi d'equitat social en les polítiques de recerca sobre drogues, incloent en el mateix l'enfocament de gènere, s'emmarca en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació 2013-2020, Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació, i en l'Estratègia Nacional sobre Drogues.

Beneficiaris

Poden sol·licitar les ajudes, els següents centres, entre uns altres, els centres públic de R+D:

Llegeix més...

En el BOE núm. 181, de 31 de juliol de 2017, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 26 de juliol de 2017 de la Presidència de l'Agència Estatal de Recerca, per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2017, del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les Accions de Programació Conjunta Internacional, contemplades al Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Finalitat

La finalitat és la concessió d'ajudes a projectes de recerca inclosos en accions de programació conjunta internacional, per tal de finançar la participació d'equips espanyols en projectes de recerca col·laborativa transnacional en el context de l'Espai Europeu de Recerca o altres actuacions internacionals en les quals Espanya participa a través d'acords i memoràndums d'enteniment en temàtiques específiques.

Llegeix més...

En el BOE núm. 181, de 31 de juliol de 2017, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 26 de juliol de 2017, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Investigació, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2017, del procediment de concessió d'ajudes per incentivar la incorporació estable de doctors en el marc del Subprograma Estatal d'Incorporació del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Finalitat

La finalitat d'aquesta convocatòria és estimular l'ocupació de llocs de treball de caràcter permanent per a investigadors amb una trajectòria destacada a universitats i centres de R+D sense ànim de lucre, mitjançant vinculació funcionarial, estatutària o laboral, a través del cofinançament dels costos salarials del personal incorporat.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) convoca la concessió d'Ajudes 2017 per a la realització d'activitats formatives per al personal d'infermeria col·legiat a les Illes Balears.

Es podrà sol·licitar l'ajuda per a qualsevol tipus d'activitat formativa de postgrau que estigui relacionada amb la professió d'infermera, realitzada, finalitzada i superada, entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017.

L'import total de les ajudes ascendeix a 70.000 euros.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 3 de novembre de 2017.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) ha incrementat un 45 % les ajudes que atorga als seus col·legiats per a la formació i la divulgació de la recerca infermera el 2017.

Formació

L'augment afecta als col·legiats que hagin realitzat activitats formatives de postgrau, entre l'1 de setembre del 2016 i el 31 d'agost de 2017.

L'ajuda, que pot cobrir fins al 60 % del cost de la matrícula, haurà de ser per a activitats formatives acreditades per organismes oficials o organismes de reconegut prestigi.

El termini per a la presentació de les sol·licituds per activitats formatives acaba el 23 de novembre de 2017.

Llegeix més...

L'Agència Estatal d'Investigació ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes següents:

- Projectes de I+D+i Excel·lència. Resolució de la Secretaria d'Estat de R+D+I i l'AEI, que aprova la convocatòria 2017 de Projectes de R+D del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

- Projectes de R+D+i orientats als Reptes de la Societat. Resolució de la Secretaria d'Estat de R+D+I i l'AEI, que aprova la convocatòria 2017 de Projectes de R+D+I del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual es convoquen ajudes a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres de R+D fora de les Illes Balears.

El Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 permet impulsar de manera coordinada i conjunta la R+D+I, sobretot en el reforçament del sistema de ciència i innovació de les Illes Balears i en la consolidació d'una estructura investigadora d'excel·lència.

L'import màxim d'aquestes ajudes és de 150.000 euros.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017, s'ha publicat l'extracte de la convocatòria, per la qual s'ofereixen ajudes per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears, d'acord amb la Llei General de Subvencions de 2003.

L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la contractació personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca que duguin a terme les seves activitats a les Illes Balears.

Beneficiaris

- Centres públics de R+D (organismes públics de recerca, centres de R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, entre d'altres).

- Centres públics i privats de R+D sense finalitat de lucre.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut ha aprovat la convocatòria d'ajudes socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

El virus de l'hepatitis C (VHC) es va identificar a mitjan 1989, però fins a l'any 1990 no es va disposar dels mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la transmissió a través de la sang i de productes hemoderivats en forma d'un test de detecció d'anticossos del VHC, que es va començar a aplicar amb caràcter obligatori en totes les unitats de sang o plasma extretes en els bancs de sang.

Llegeix més...
El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.