Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Mesures sanitàries específiques per accedir a les Balears las persones residents o visitants

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 67, de dia 22 d'abril, s'ha publicat Resolució de la consellera de Salut i Consum de 21 de maig de 2021 per la qual s’estableixen mesures sanitàries específiques per donar seguretat a l’accés a les Illes Balears de persones residents o a visitants.

Ara s'ha establert:

1. Establir mesures sanitàries específiques per facilitar que l'accés dels ciutadans de les Illes Balears que per algun motiu s'hagin desplaçat fora o de persones que provinguin d'altres comunitat autònomes que presentin un índex d'incidència acumulada a 14 dies superior als 60 casos per cada 100.000 habitants que hi accedeixin per causes justificades es dugui a terme de manera segura per a la protecció de la salut i la seguretat d'aquestes persones i de la resta de la ciutadania, i per prevenir i contenir contagis i mitigar l'impacte sanitari, social i econòmic de la pandèmia a les nostres illes.

2. Disposar que les persones residents que tornen a les Illes Balears després d'un desplaçament d'una durada superior a les 72 hores s'han de sotmetre, a la seva elecció, a alguna de les mesures específiques següents:

 • Realització d'una PCR o una TMA en les setanta-dues hores prèvies a l'arribada a les Illes Balears, de manera gratuïta sempre que es dugui a terme en algun dels centres concertats pel Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Realització d'un test ràpid d'antígens (PRAg) en les quaranta-vuit hores prèvies a l'arribada a les Illes Balears, de manera gratuïta sempre que es dugui a terme en algun dels centres concertats pel Servei de Salut de les Illes Balears.

La relació de ciutats i centres on el Servei de Salut hagi concertat la realització de la PDIA (PCR i test ràpid d'antígens) es farà pública en aquesta pàgina web del Servei de Salut .

 • Realització d'un test ràpid d'antígens en el termini màxim de 48 hores posteriors a l'arribada, en els centres habilitats a les Illes Balears per a la realització de les proves.

En aquest cas, la persona que viatja s'ha de comprometre a estar en quarantena fins que obtingui el resultat negatiu. fins que obtingui el resultat negatiu i enviar el resultat de la prova a la direcció de correu electrònic que trobaran a la pàgina web citada.

En cas que el resultat sigui positiu, s'han de sotmetre a les instruccions de l'autoritat sanitària.

 • Mantenir una quarantena de deu dies en el seu domicili o lloc de residència.

L'elecció de qualsevol de les opcions anteriors s'ha de posar de manifest en el qüestionari que s'ha d'emplenar abans de viatjar a les Illes Balears o en arribar-hi en el punt de control del port o aeroport, i que té a tots els efectes la consideració de declaració responsable. S'apel·la a la responsabilitat individual dels viatgers en la comunicació de dades i l'estat de salut.

El qüestionari és a disposició dels viatgers a la pàgina web del Servei de Salut .

3. Determinar que, en cas que es conegui el resultat positiu de les proves abans del desplaçament, aquest desplaçament no es pot dur a terme i, si es coneix a les Illes Balears, s'han de sotmetre a les instruccions de les autoritats sanitàries i a l'aïllament obligatori.

4. Establir també que les anteriors mesures sanitàries específiques seran d'aplicació per facilitar que les persones no residents que es desplacin a les Illes Balears per algun dels motius que disposa l'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern de 5 de maig de 2021 pel qual s'aproven mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant el mes de maig de 2021, tret que el preu de les proves PCR, TMA o Prova ràpida d'antígens que s'hagin realitzat en origen en cap cas serà a assumit pel Servei de Salut de les Illes Balears.

5. Determinar que les persones no residents a les Illes Balears, que es desplacin a al territori de les Illes Balears sense acreditar cap dels motius que disposa l'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern de 5 de maig de 2021 pel qual s'aproven mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant el mes de maig de 2021, hauran de sotmetre's al mateix règim de controls i proves que aquells que ho facin per una d'aquells motius justificats, però, el preu de les proves PCR, TMA o Prova ràpida d'antígens que s'hagin realitzat en origen o al que es sotmetin en arribar al territori de les Illes Balears en cap cas serà a assumit pel Servei de Salut de les Illes Balears.

Si aquestes persones accedeixen a territori de les Illes Balears, sense acreditar la realització prèvia d'alguna de les proves esmentades en termini o que es troben en causa d'exempció de tenir que realitzar-les d'acord amb el punt següent, sense perjudici de les sancions que se'ls puguin imposar, hauran de presentar en el termini màxim de 72 hores una prova negativa PCR o TMA o en el termini de 48 hores una prova ràpida d'antígens de resultat negatiu, realitzat a un centre habilitat a les Illes Balears per a la realització de les proves.

En aquest cas, la persona que viatja s'ha de comprometre a mantenir-se en quarantena fins que obtingui el resultat negatiu i enviar el resultat de la prova a la direcció de correu electrònic que trobaran a aquesta pàgina web.

En cas que el resultat sigui positiu, s'han de sotmetre a les instruccions de l'autoritat sanitària.

6. Exceptuar de les obligacions que estableixen els apartats anteriors les persones següents:

 • Les persones residents a les Illes Balears que acreditin haver estat fora de les Illes Balears per un termini inferior a les 72 hores i que declarin, sota la seva responsabilitat, que en aquest període no han tingut símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • Els transportistes de mercaderies i les tripulacions dels avions i vaixells comercials o mercants sempre que declarin, sota la seva responsabilitat, que en aquest període no han tingut símptomes compatibles amb la COVID-19 i que no han estat en contacte estret amb un positiu.
 • Les persones menors de 6 anys.
 • Les persones menors de 12 anys que per motius de sentència judicial entre progenitors s'hagin de desplaçar a les Illes Balears periòdicament.
 • Les persones que disposin del document oficial acreditatiu d'haver rebut la pauta completa de vacunació dins dels 8 mesos previs al desplaçament, o al menys una dosi d'una vacuna autoritzada per l'EMA contra la COVID-19 —en aquest segon cas amb més de 15 dies d'antelació al desplaçament — dins dels 4 mesos previs, o que acreditin amb un certificat mèdic que han passat la malaltia fa menys de 6 mesos.

Les persones a què fan referència els puntos primer, quart i quint han d'emplenar igualment, abans de viatjar a les Illes Balears o en arribar-hi, en el punt de control del port o de l'aeroport, el qüestionari que hi ha a disposició dels viatgers a la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears viajarabaleares.ibsalut.es i que té a tots els efectes la consideració de declaració responsable. S'apel·la a la responsabilitat individual dels viatgers en la comunicació de dades i l'estat de salut.

7. El control documental que consisteix en presentar el Formulari de Control Sanitari als punts de control dels ports i aeroports es mantindrà com obligatori, malgrat això el personal autoritzat sol·licitarà als passatgers la documentació acreditativa del viatge, de la realització de les proves o d'exempció de la realització de les mateixes, de manera aleatòria en funció de l'afluència de passatgers en el moment del control documental.

Si el passatger ha falsejat la informació en el Formulari de Control Sanitari, que té la consideració de declaració jurada, i no disposa de la documentació acreditativa podrà ser sancionat i se'l derivarà per el personal de control de ports i aeroports a un punt habilitat per a la realització d'una prova ràpida d'antígens que haurà de ser abonada per el propi passatger si no fos resident o el motiu del viatge no s'hagués justificat.

En aquest cas, la persona que viatja s'ha de comprometre a mantenir-se en quarantena fins que obtingui el resultat negatiu i enviar el resultat de la prova a la direcció de correu electrònic que trobaran a la pàgina web del Servei de Salut.

En cas que el resultat sigui positiu, s'han de sotmetre a les instruccions de l'autoritat sanitària.

8. Disposar que aquesta resolució produeix efectes des de les 00.00 hores del dia 23 de maig de 2021, fins les 00.00 hores del dia 6 de juny de 2021.

[Font: BOIB. Núm. 67. 22/05/2021]

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-SA 4.0]

[Foto: gent, màscara, coronavirus / CC0 1.0 Universal ]

Notícies relacionades

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19