Categories: COVID-19, Epidemiologia, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Sociosanitari

Mesures complementàries pels centres de serveis socials de caràcter residencial amb la gestió del COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm 81, de dia 24 de març de 2020 s'ha publicat l' Ordre SND/275/2020, de 23 de març, per la qual s'estableixen mesures complementàries de caràcter organitzatiu, així com de subministrament d'informació en l'àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Mesures d'intervenció

Es faculta a l'autoritat competent de la comunitat autònoma, en funció de la situació epidèmica i assistencial de cada centre residencial o territori concret i sempre atenent a principis de necessitat i de proporcionalitat, a intervenir els centres residencials objecte d'aquesta Ordre. Entre altres actuacions, aquesta intervenció podrà comportar:

- S'ordena per motius de salut pública justificats l'alta, la baixa, reubicació i trasllat dels residents a un altre centre residencial del seu territori, amb independència del seu caràcter públic o privat.

- S'estableix les mesures oportunes per a la posada en marxa de nous centres residencials i la modificació de la capacitat o organització dels existents.

- Es disposarà dels recursos materials i humans disponibles en el centre residencial intervingut, així com dels recursos vinculats amb l'activitat sanitària assistencial que es presta de manera habitual als residents en aquest.

- Es modificaran l'ús dels centres residencials objecte d'aquesta Ordre per a la seva utilització com a espais per a ús sanitari d'acord amb el que s'estableix en l'apartat novè de l'Ordre SNS/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

Inspecció sanitària

Els centres residencials als quals es refereix aquesta Ordre queden subjectes a la inspecció dels serveis sanitaris de la comunitat autònoma corresponent.

Els empleats públics designats per les comunitats autònomes per a dur a terme aquestes inspeccions podran realitzar-les en qualsevol moment, quedant autoritzats per a ordenar quantes actuacions siguin precises per a complir amb les normes vinculades al control de la crisi sanitària originada pel COVID-19.

Concurrència de situacions excepcionals

Quan concorri alguna de les situacions excepcionals que es relacionen a continuació, tots els centres residencials objecte d'aquesta Ordre hauran de comunicar-la immediatament a les corresponents Conselleries de Serveis Socials i de Sanitat de la comunitat autònoma, així com a la Delegació o Subdelegació de Govern que correspongui a fi de recaptar l'auxili urgent disponible per a donar resposta a la situació concreta:

- L'impossibilitat, per absència de mitjans personals, materials, circumstàncies físiques o d'una altra índole, per a complir amb l'indicat en l'Ordre SND/265/2020, de 19 de març, d'adopció de mesures relatives a les residències de persones majors i centres soci-sanitaris, i especialment quant a les normes d'aïllament.

- L'impossibilitat per a gestionar adequadament la conservació i retirada de cadàvers per acumulació i/o absència de serveis funeraris disponibles.

- Qualsevol altra circumstància anàloga que posi en greu perill la integritat i sosteniment del servei que es presta.

Les autoritats competents valoraran la situació, i auxiliaran la mateixa de manera coordinada activant tots els mitjans ordinaris i excepcionals disponibles en el seu territori.

Realitzada la intervenció oportuna, es notificarà la mateixa amb indicació succinta de l'establiment en el qual es va produir la incidència, situació abordada, mitjans activats i situació final, als Ministeris de Sanitat i de Drets Socials i per a l'Agenda 2030.

[Font: BOE. Núm. 81. 24/03/2020]

[Foto: Maxlkt / Hospice hand in hand caring care / CC BYND 2.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19