Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia

Mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la crisi per la COVID19

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 88, de 30 de març, s'ha publicat l'ordre SND/299/2020, de 27 de març, per la que es modifica l'ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la que s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisis sanitària provocada per la COVID-19.

En l'article 12 es regula les mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut en tot el territori nacional establint que totes les autoritats civils sanitàries de les administracions públiques del territori nacional, així com els altres funcionaris i treballadors al servei d'aquestes, quedaran baix les ordres directes del Ministre de Sanitat en quant sigui necessari per a la protecció de persones, béns i lloc, podent imposar-los-hi serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva natura.

L'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 exigeix adoptar noves mesures que suposen una modificació de la referida ordre ministerial amb les quals poder donar resposta amb la necessària agilitat a la creixent demanda assistencial.

Es modifica l'apartat segon que queda redactat en els següents termes:

Mesures relatives als professionals sanitaris en formació

 1. S'estableix la pròrroga de la contractació dels residents en el darrer any de formació, de les especialitats de: Geriatria, Medicina del Treball, Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva i Salut Pública, Pneumologia, Pediatria i les seves Àrees Específiques, Radiodiagnòstic, Microbiologia i Parasitologia, Infermeria del Treball, Infermeria Familiar i Comunitària, Infermeria Geriàtrica i Infermeria Pediàtrica.
 2. Queden suspeses les rotacions en curs o programades dels residents, perquè aquests puguin prestar serveis en aquelles unitats en les quals es necessiti un reforç del personal derivat de les necessitats assistencials. En aquests casos es procedirà a adaptar els itineraris formatius, amb el fi que els residents adquireixin les competències en control de les malalties i les situacions d'emergència.
 3. Els residents que es trobin en altra comunitat autònoma realitzant una rotació externa, podran mantenir-se en el centre sanitari en el qual es trobin, llevat que aquest determini la finalització de la rotació. Si el centre sanitari acorda la suspensió de la rotació externa, el resident haurà de comunicar-ho a la seva Unitat Docent abans d'incorporar-se a aquesta, a efecte del compliment dels protocols de Prevenció i control de la infecció per laCOVID-19. Es podrà autoritzar la prolongació de l'estada més enllà dels mesos permesos dins de cada període d'avaluació anual.
 4. L'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma podrà determinar que els residents que no estiguin en el darrer any de formació de les especialitats nomenades en l'apartat 1 o qualsevol altre que necessiti reforç.
 5. Excepcionalment, els residents que no estiguin en el darrer any de formació podran traslladar-se a unitats no acreditades per a la docència.
 6. El Ministeri de Sanitat gestionarà les sol·licituds de les comunitats autònomes o dels centres de l'Administració General de l'Estat, que, no comptant amb residents en formació, necessitin els serveis d'aquests professionals.

Es modifica el paràgraf 1.a) de l'apartat tercer:

S'autoritza amb caràcter excepcional i transitori la contractació d'aquelles persones amb grau, llicenciatura o diplomatura i que no tenen encara el títol d'especialista:

 • Professionals que van realitzar les proves sel·lectives 2018/2019 i 2019/2020 de formació sanitària especialitzada.

Contractacció d'estudiants d'altres titulacions

 1. Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes podran subscriure contractes laborals de durada determinada, d'auxili sanitari, a l'empara del que preveu en l'article 15.1.a) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, destinats a estudiants en el seu darrer any de l'àrea sanitària de formació professional.
 2. El contracte que, en el seu cas, es suscribeixi haurà d'indicar que es desenvolupa en qualitat de recolzament i baix supervició d'un professional sanitari.

[Fuente: BOE. Núm. 88. 30/03/2020

[Foto: Infosalut / Hospital Comarcal d'Inca / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19