Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, Qualitat

Delegació de competències en matèria de prevenció de riscs laborals en la consellera de Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Al BOIB 52, de dia 4 d'abril de 2020, s'ha publicat la resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 2 d’abril de 2020 de delegació de competències en matèria de prevenció de riscs laborals del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 implica, per raons d'operativitat, eficàcia i racionalitat, la necessitat d'optimitzar els recursos materials i humans disponibles, mitjançant la centralització de la pressa de decisions de naturalesa sanitària, per tal de garantir la salut i la seguretat del personal al servei de l'Administració i, per extensió, la dels ciutadans. Per a això, se considera convenient delegar, amb caràcter temporal, l'exercici de les competències que corresponen a la consellera d'Administracions Públiques i Modernització en matèria de prevenció de riscs laborals del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la consellera de Salut i Consum, en la seva qualitat d'autoritat sanitària competent en l'àmbit material de la vigilància epidemiològica, anàlisi i avaluació de l'estat de salut de la població i de les malalties; prevenció de les malalties i, en concret, l'adopció de les mesures en matèria de protecció de la salut pública que estableix la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública.

Resolució

  1. Delegar en la consellera de Salut i Consum l'exercici de les competències que, d'acord amb la legislació aplicable, corresponen a la consellera d'Administracions Públiques i Modernització en matèria de prevenció de riscs laborals del personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, durant el període de vigència de l'estat d'alarma i si s'escau, de les pròrrogues d'aquest, declarat inicialment pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
  2. Disposar que la delegació esmentada s'entén sens perjudici de les potestats de revocació i avocació que corresponen a la consellera d'Administracions Públiques i Modernització del Govern de les Illes Balears.

[Font: BOIB. Núm. 52. 04/04/2020]

[Foto: Infosalut / Treballadors de manteniment / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19