Categories: COVID-19, Sociosanitari

Instruccions pels ingressos als serveis residencials per a persones grans

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 75, de dia 7 de maig de 2020, s'ha publicat la Resolució per la qual es dicten instruccions amb relació als ingressos de persones als serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats per a persones grans, en situació de dependència, persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental, durant el període d’alarma ocasionada per la COVID-19.

Se permet el reingrés de les persones que han passat el confinament fora del centre de serveis socials de tipus residencial o habitatge supervisat per a persones grans, en situació de dependència, persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental, en el qual ja tenien plaça.

El reingrés només serà possible a centres on no hi hagi cap cas actiu de COVID-19, sempre que, prèviament, la persona acrediti que no pateix la COVID-19 amb la realització d'una prova PCR, el resultat de la qual ha de ser negatiu.

Es prohibeix, fins al 31 de maig de 2020, els nous ingressos als serveis socials de tipus residencial i als habitatges supervisats per persones grans, en situació de dependència, persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental, tret de les següents situacions excepcionals de força major sobrevingudes o no ajornables:

- Quan la persona estigui en un estat greu de salut física o mental, que impedeixi el control de la situació a la llar, però no requereixi atenció del sistema de salut.

- Quan la persona necessiti cures que no es poden fer al domicili perquè no té les condicions mínimes d'higiene i salubritat, fet que pot posar en perill la salut de la persona.

- Quan el cuidador o tutor legal, per causa de força major, no es pugui fer càrrec de la persona.

Aquestes circumstàncies han de ser degudament justificades per la persona afectada, o pels seus cuidadors o tutors legals, i validades per l'Administració per exceptuar-ne la prohibició d'ingrés:

- Els consells insulars, en els casos de dependència, gent gran i discapacitat, atès que formen part del seu àmbit competencial.

- La Conselleria d'Afers Socials i Esports, en els casos de persones amb diagnòstic de salut mental o de centres d'àmbit suprainsular.

L'ingrés només serà possible a centres on no hi hagi cap cas actiu de COVID-19, sempre que, prèviament, la persona acrediti que no pateix la COVID-19 amb la realització d'una prova PCR, el resultat de la qual ha de ser negatiu.

Aquesta prohibició es pot prorrogar mitjançant una nova resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports.

[Font: BOIB. Núm. 75. 07/05/2020]

[Foto: Infosalut / Cuidadora passejant amb una dona en cadira de rodes / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19