Categories: COVID-19, Sociosanitari, Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Reactivació dels serveis socials d'atenció a persones en situació de dependència

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Al BOIB Núm 080 de 12 de maig de 2020 s'ha publicat la resolució per la que s'aprova reactivació dels serveis socials d'atenció a persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat o diagnòstic de salut mental i d'atenció primerenca durant el període d'alarma ocasionada per la COVID-19 de forma progressiva.

Pel que fa a la reactivació dels serveis d'estades diürnes per a persones grans en situació de dependència o persones amb discapacitat, s'estableix que:

a) Les instal·lacions romanen tancades a les persones usuàries.

b) Els serveis d'estades diürnes han de continuar procurant suport a les persones que ocupen una plaça al seu servei i, sempre que sigui possible, de manera coordinada amb els serveis socials comunitaris, els serveis de salut i, especialment, amb els serveis d'ajuda a domicili en els casos en què la persona en sigui usuària.

c) Aquest suport pot ser telemàtic o presencial al domicili de la persona. Quan sigui presencial, s'han de seguir les indicacions del punt sisè d'aquesta resolució.

d) Es recomana procurar suport al domicili almenys una vegada al dia.

e) L'atenció ha de ser de més intensitat en tots els casos en què tècnicament es valori que, l'absència de suport familiar o d'entorn afectiu, pot provocar una situació de desatenció de la persona.

f) En tots els casos en què el servei inclou l'alimentació a la persona usuària, s'ha de mantenir, sempre que sigui necessari i possible.

Pel que fa a la reactivació dels serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut mental, es disposa que:

a) Els serveis han de continuar procurant suport als seus usuaris, preferentment de forma telemàtica.

b) Es recomana procurar suport presencial almenys una vegada al dia i, preferentment, en l'entorn comunitari o al domicili de la persona. En aquest cas, s'han de seguir les indicacions dels punts sisè i setè d'aquesta resolució.

c) L'atenció ha de ser més intensa en els casos en què tècnicament es valori que, l'absència de suport familiar o d'entorn afectiu, pot provocar una situació de desatenció de la persona.

En relació amb la reactivació dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca (SEDIAP), continuar procurant suport als seus usuaris de forma telemàtica. Excepcionalment, quan des del SEDIAP es consideri que no es pot ajornar la intervenció presencial per causa tècnicament justificada, s'ha de permetre aquest tipus d'intervenció preferentment al domicili de la persona.

Disposar que la reactivació s'ha de fer progressivament, prioritzant l'inici amb les persones en què, mitjançant valoració tècnica, es determini que no es pot demorar la intervenció presencial i, en els serveis d'acompanyament de les persones següents:

a) Amb discapacitat física i necessitat de suport extens.

b) Recluses i exrecluses amb diagnòstic de salut mental.

c) Amb sordceguesa.

d) Amb addiccions.

 Disposar que les intervencions en qualsevol dels serveis descrits que s'hagin de fer a les instal·lacions del servei:

  • Han de ser acordades prèviament amb un sistema de cita prèvia.

  • Abans l'entrada de l'usuari al servei, han de complir les mesures següents :

  1. Prendre la temperatura a la persona usuària que ha de rebre el servei i al seu acompanyant, quan sigui necessari en el cas d'atenció primerenca.
  2. Proporcionar a l'usuari i al seu acompanyant, quan sigui necessari en el cas d'atenció primerenca, el material de protecció recomanat per la Direcció General de Salut Pública.

No s'han de fer intervencions presencials en els casos següents:

a) A domicilis on hi hagi algun cas actiu de la COVID-19, ja sigui de la persona usuària o del seu entorn.

b) A persones amb la COVID-19.

c) A persones amb simptomatologia compatible amb la COVID-19, com ara: febre, simptomatologia respiratòria aguda, tos seca, cansament, mal de coll, diarrea, pèrdua del sentit de l'olfacte o del gust.

d) A persones que hagin estat en contacte amb persones afectades per la COVID-19 els darrers catorze dies.

e) A persones amb una temperatura corporal superior o igual a 37,5 ºC.

En cas que els serveis detectin situacions de manca de cobertura de les necessitats bàsiques, s'ha de posar en coneixement dels serveis socials comunitaris. En cas de detectar situacions de necessitats relacionades amb les tecnologies de la comunicació per a persones que potencialment en podrien fer ús i la teleassistència, s'han de posar en coneixement del titular de la prestació del servei.

Aquestes instruccions es dicten amb caràcter general per a tots els centres i serveis mentre els consells insulars no en dictin de pròpies.

[Font: BOIB. Núm. 78. 12/05/2020]

[Foto: Govern de les Illes Balears]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19