A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat el Decret 86/2015, pel qual es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears, i la regulació de la seva composició, l'organització i el funcionament. La Comissió, adscrita a la Direcció General del Servei de Salut, té els objectius d'establir els criteris i les condicions d'ús dels medicaments —per garantir que s'empren amb la qualitat, la seguretat i l'eficiència màximes— i dictar estratègies de millora per a la gestió eficient dels recursos farmacèutics que assegurin l'equitat de l'accés a aquests recursos i la transparència en la presa de decisions. La Comissió estarà formada per un president i 19 vocals.

Llegeix més...

El Govern ha aprovat en el Consell de Ministres cinc nous Acords Marc que inclouen la compra centralitzada de determinats medicaments i productes sanitaris, la finalitat dels quals és fomentar actuacions conjuntes per afavorir l'eficiència i la homogenizatció del Sistema Nacional de Salut. Això ha comportat una reducció de costos i una simplificació de procediments en les comunitats autònomes.

S'han inclòs en el sistema de compres centralitzades els medicaments i productes sanitaris següents:

  • D'una banda, s'han inclòs medicaments que ja estaven funcionant i s'han licitat de nou, que són el factor VIII de coagulació recombinant, les epoetines i els immunosupressors.
Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha comunicat que el 2015 s'han tractat 18.134 pacients, d'un total de 51.900, contra l'Hepatitis C (VHC), amb els medicaments de nova generació, d'acord amb el Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C, aprovat el mes de març de 2015.

El virus, descobert el 1989, redueix els riscos de contagi d'Hepatitis, posteriors a una transfusió sanguínia. Actualment hi ha possibilitats de contagi quan es comparteixen materials contaminats.

Dels casos d'Hepatitis C, un 80 % evoluciona amb fibrosi i cirrosi, mentre que la resta són negatius sense tractament.

Llegeix més...

El Govern ha aprovat el Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Aquesta Llei es va aprovar l'any 2006, produint-se diverses modificacions posteriors, fins a arribar a aquest Text únic.

La finalitat de l'aprovació del Text Refós és incrementar la seguretat jurídica enfront d'aquesta regulació contínua, homogeneïtzar la terminologia utilitzada en les normes, garantir i millorar la qualitat i seguretat de les prestacions del Sistema Nacional de Salut, i altres finalitats associades a la farmacovigilància i a la falsificació de medicaments.

En l'elaboració d'aquest text hi han participat les comunitats autònomes.

Llegeix més...

En el BOE núm. 162, de 8 de juliol de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General de Sanitat i Consum, per la qual es publica l'Acord de subllicència entre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Salut) sobre el dret d'ús del logotip de farmàcies en línia.

El 12 de març de 2015 es va subscriure un Acord de llicència del logotip de farmàcies en línia subscrit entre la Unió Europea i l'AEMPS.

L'Acord de subllicència, que no implica dotació pressupostària, té com a objecte subllicenciar a favor de la nostra comunitat autònoma, l'exercici de qualsevol dels següents drets corresponents al logotip de farmàcies en línia:

  • Ús, impressió, reproducció i emmagatzematge.
  • Publicació, distribució de còpies, emissió, difusió, transmissió i/o comunicació al públic per diferents mitjans.
Llegeix més...

En el BOE núm. 140, de 12 de juny de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/1091/2015, de 2 de juny, per la qual s'inclouen determinades substàncies a l'annex I del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i preparats medicinals psicotròpics, així com la fiscalització i inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació.

El Consell Europeu va emetre una Decisió el mes de setembre de 2014, sobre mesures de control en determinades substàncies psicotròpiques, el consum de les quals plantegen riscos sanitaris, establint que els estats membres aplicaran, de conformitat amb la seva legislació nacional, en aquestes noves substàncies psicotròpiques les mesures de control i les sancions penals que corresponguin.

D'acord amb aquest Reial decret de 1977, es resol el següent:

Llegeix més...

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha autoritzat la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears, per un valor de 15.028,58 euros, per al projecte Programa d'adherència al tractament farmacològic, realitzat durant l'any 2014.

L'objectiu d'aquest programa ha estat conscienciar els pacients crònics susceptibles de no complir el tractament terapèutic sobre l'ús racional del medicament, la responsabilitat amb la medicació i l'adherència al tractament per aconseguir una millora clínica en el control de la patologia crònica, disminuir els problemes que hi estan associats i avaluar el canvi de la qualitat de vida quan es duu a terme una bona adherència.

Per a la consecució de l'adherència terapèutica als tractaments i conscienciar els pacients de la responsabilitat amb la medicació, la Fundació de Ciències Farmacèutiques ha realitzat diferents actuacions al llarg de l'any 2014, entre les quals destaquen l'organització de tallers grupals, el seguiment de pacients polimedicats o el control de la dispensació farmacèutica mitjançant les dades de la recepta electrònica en diferents oficines de farmàcia, entre d'altres.

Llegeix més...

S'ha celebrat el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), on a més de l'hepatitis C, s'han tractat altres temes.

Hepatitis C

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i els consellers de Sanitat de les diferents comunitats autònomes han donat el vistiplau definitiu al Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C.

El Pla està format per quatre línies estratègiques:

Llegeix més...

El comitè d'experts liderat pel Dr. Joan Rodés, ha presentat al Ministeri de Sanitat, les línies generals del Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C, amb la finalitat de rebaixar la morbimortalitat dels pacients del sistema sanitari públic.

En l'elaboració del Pla han col·laborat les comunitats autònomes, els consells professionals de Medicina, Infermeria i Farmàcia, les societats científiques implicades i les associacions de pacients.

El Pla consta de quatre línies de treball: conèixer la magnitud del problema i la seva prevenció, dissenyar l'estratègia terapèutica, definir els mecanismes de coordinació i avançar en la recerca.

Llegeix més...

Segons el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, uns 4.500 pacients han començat el tractament amb els nous antivirals per tractar l'hepatitis C, una estimació feta en base als fàrmacs comprats per les comunitats autònomes.

El ministre ha fet aquestes declaracions en el marc de la seva intervenció en el Ple del Senat, en resposta a una pregunta sobre el Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C. També s'ha referit a la posada en funcionament d'aquest Pla.

Així mateix, Alfonso Alonso ha manifestat que es mantenen converses amb la indústria farmacèutica per incorporar fàrmacs innovadors contra l'hepatitis C al finançament públic.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.