Categoria: Institucions sanitàries

Es crea el Col·legi per a l’Atenció Hospitalària i Domiciliària Maria Antònia Pascual

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 155 de dia 9 de novembre de 2021, s'ha publicat el Decret 44/2021 de 8 de novembre pel qual es crea el Col·legi per a l’Atenció Hospitalària i Domiciliària Maria Antònia Pascual.

L'atenció educativa hospitalària i domiciliària és la destinada als alumnes que per motius de salut no poden assistir de manera presencial al centre educatiu o bé es troben hospitalitzats o bé convalescents al seu domicili per un període superior a trenta dies. Des del punt de vista administratiu, aquests alumnes continuen matriculats al seu centre de referència.

Fins aquest curs escolar els alumnes en edat d'escolarització obligatòria dels centres sostinguts amb fons públics que pateixen alguna malaltia han estat rebent aquesta atenció educativa a través de l'Aula Hospitalària i del Servei d'Atenció Educativa Domiciliària (SAED) i les seves subseus a Menorca i a Eivissa i Formentera.

Els alumnes hospitalitzats a l'Hospital Universitari Son Espases tenen dret a rebre atenció educativa, sempre que el seu estat de salut ho permeti i l'equip mèdic que els atén ho autoritzi.

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, en un informe de data 17 de setembre de 2021, que consta en l'expedient, especifica que les necessitats educatives dels alumnes que passen per un període d'hospitalització i que després deriven en un període de convalescència o que requereixen repòs domiciliari, actualment són ateses per l'Aula Hospitalària i posteriorment pel SAED. Es proposa la necessitat d'unificar aquest Servei i aquesta Aula Hospitalària en un únic equip multidisciplinari, que atendrà alumnat d'educació infantil, primària i secundària. Desenvoluparà les seves actuacions a l'Hospital Universitari Son Espases, al domicili particular dels alumnes i als centres educatius.

En aquest informe també es justifica que es proposa denominar aquest col·legi Maria Antònia Pascual perquè va ser la primera mestra que va tenir l'Aula Hospitalària i la que la va posar en funcionament dins l'antic Hospital Universitari Son Dureta el curs 1995-1996. Va desenvolupar les seves funcions com a educadora durant vint-i-cinc anys i va ser l'ànima de l'Aula Hospitalària. Els seus objectius van ser sempre garantir el dret de l'educació de l'infant i del jove malalt, fer que l'escola dins l'hospital funcionàs i que l'alumnat ingressat fos atès durant el procés de malaltia tant educativament com emocionalment.

​​​​​​​S'ha de tenir en compte que el perfil de l'alumnat és molt divers. S'atenen alumnes en edat d'escolarització obligatòria i que no poden assistir al seu centre educatiu i presenten necessitats educatives derivades de l'hospitalització a pediatria o a l'hospital de dia de psiquiatria, independentment de la durada del seu ingrés, amb el vistiplau de l'equip mèdic. Excepcionalment, es podran atendre altres etapes, no obligatòries, segons la disponibilitat de l'Equip d'Atenció Educativa Hospitalària i Domiciliària.

La dotació d'aquest centre estarà formada per docents de primària, de secundària, de suport i d'orientació educativa. Actualment, sis professionals es troben a la seu de Mallorca, i dos professionals a les subseus de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Aquesta dotació és pot modificar en funció de les necessitats d'escolarització.

A hores d'ara, el Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa és el responsable de fer el seguiment d'aquest centre.

[Font: BOIB núm. 155. 09/11/2021]

[Foto: Govern de les Illes Balears]